Vaarwijzer Nieuwsbrief - 2022 week 1

Wordt deze e-mail niet goed getoond? Bekijk online.


Rijkswaterstaat waarschuwt

Rijkswaterstaat waarschuwt voor verhoogde waterstanden in de komende 24 uur. Langs de kust wordt harde tot stormachtige wind verwacht in combinatie met springtij. De Hollandse IJsselkering ten oosten van Rotterdam is gesloten. Waterschap Scheldestromen heeft een weg in Breskens en sommige strandovergangen in Vlissingen afgesloten.
Volgens Scheldestromen is er nog geen reden om dijkbewaking in te stellen. Wel houden Rijkswaterstaat en de waterschappen in Zeeland, Zuid-Holland en Groningen de situatie scherp in de gaten. Buitendijkse gebieden bij onder meer Vlaardingen en Maassluis kunnen onderlopen, zegt Rijkswaterstaat.


Groeiende watersportverenigingen

Het is een algemene trend bij de sportverenigingen, een terugloop van het ledenaantal, gestimuleerd door corona. Op het water hebben we de afgelopen twee jaar meer mensen mogen verwelkomen, zou dit betekenen dat verenigingen nu een groei hebben gezien?, vraagt de redactie van Zeilwereld zich af.
Het botenbezit is toegenomen en ligplaatsen zijn vol. Kunnen we hierdoor ook spreken van een groei watersportverenigingen, of zien zij dit niet terug in hun ledenaantallen? Het Watersportverbond weet dat kanoverenigingen wel degelijk een toename in ledenaantallen hebben gezien. De kanosport is dan ook een relatief laagdrempelige sport om in te stappen. Bij zeilverenigingen ligt het iets ingewikkelder.


Leerzaam Jeugd WK Zeilen

Het Nederlandse team deed tijdens het Jeugd Wereldkampioenschap van 2021 mee met negen talentvolle zeilers in zes van de elf disciplines. Olivier Jaquet (18) en Femme Rijk (16) eindigen op een vierde plaats in de spectaculaire Nacra catamaran. Op de slotdag grijpen ze net naast de medailles. Kitefoiler Jis van Hees (18) blijft steken op de zesde plaats. Het toernooi kan omschreven worden als een typisch licht weer evenement, en alleen al daarom heel leerzaam voor deze talenten.

WK's komen naar Nederland

Het WK Jeugdzeilen en het WK Zeilen komen respectievelijk in 2022 en 2023 naar Scheveningen. De organisatie is al volop in gang. Op de site van het Watersportverbond staat een interview met Ilse Jansen, Sailing manager van beide evenementen. Vanaf haar woonboot vertelt de Amsterdamse hoe de organisatie van de twee WK's ervoor staat, geeft ze een inkijkje in waar ze zoal mee bezig is en met welke uitdagingen zij te maken heeft.


De laatste reis van de Mars

Een dodelijke tropische orkaan, kapers, een zeeslag met de Engelsen, de dood van de schout-bij-nacht Willem Crul, de gevangenschap in barre omstandigheden en de strijd om naar huis terug te kunnen keren. Het klinkt als een stoer jongensboek, toch is dit het waargebeurde verhaal over de belevenissen van de bemanningsleden op het Rotterdamse oorlogsschip Mars.

In de zomer van 1780 vertrekt het schip naar de Hollandse kolonie Sint-Eustatius om daar de handelsbelangen te beschermen. Het is de vooravond van de Vierde Engelse oorlog (1780-1784) en hoewel de heenreis voorspoedig verloopt, overleeft het schip aan de rede bij Sint-Eustatius ternauwernood een van de grootste en dodelijkste orkanen uit de bekende geschiedenis.
Willem Crul telt zijn zegeningen en is opgelucht als het schip begin februari 1781 de thuisreis aanvangt om een handelsvloot van 23 schepen naar Holland te begeleiden. Crul is zich dan nog onbewust van het begin van de Vierde Engelse oorlog en wordt daardoor verrast als drie Engelse oorlogsschepen de Mars onder vuur nemen. De schout-bij-nacht verliest hierbij zijn leven, maar wint een heldenstatus in het vaderland.

Het boek 'De laatste reis van de Mars' vertelt, aan de hand van reisverslagen, journaals, logboeken, biografieën en persoonlijke brieven, het verhaal van het schip en de bemanning, van scheepsjongen tot kapitein.


Examens Klein Vaarbewijs

De groeiende interesse voor de watersport betekent ook dat steeds meer watersporters een Klein Vaarbewijs halen. Ondanks diverse sluitingen en tijdelijk minder capaciteit laat het CBR weten dat er in 2021 40.542 examens zijn afgenomen. Dat zijn er ruim 1.000 meer dan in 2020 en aanzienlijk meer dan in gemiddeld in de jaren voor corona.
De slagingspercentages in 2021 zijn vrijwel gelijk aan die in 2020. Voor Klein Vaarbewijs 1 slaagt 63% en voor Klein Vaarbewijs 2 73%. 

Het goede nieuws is dat er op dit moment geen achterstanden zijn en dat vrijwel iedereen binnen 4 weken een datum kan afspreken om examen te doen. Het advies blijft echter om bij het begin van de studie een examendatum vast te leggen en dan een datum te kiezen die u voldoende tijd biedt om u goed voor te bereiden. Het Examen Klein Vaarbewijs is goed te doen, mits u zich maar goed voorbereid. Helaas horen wij nog te vaak van kandidaten die pas beginnen te oefenen terwijl ze al de volgende dag op examen gaan. Juist veel oefenen met oefenvragen, zoals in de Examentraining Klein Vaarbewijs helpt om de leerstof te herhalen en toe te passen zoals op het examen van u verwacht wordt. En zeker het oefenen voor het Examen Klein Vaarbewijs 2 kost tijd omdat u goed moet kunnen werken op de leskaarten en daarvoor veel oefenopgaven maken eigenlijk onmisbaar is. Vergeet niet om de eigen koersplotter en passer mee te nemen voor dit examen. Vanwege corona is een eigen set wel zo prettig.

De komende weken zullen wij nog wat meer aandacht besteden aan het Klein Vaarbewijs. Heeft u iets specifieks waarover u meer wilt weten, laat het ons dan weten. Wij nemen het dan mee in één van de komende nieuwsbrieven. Reageren kan naar info@vaarwinkel.nl


Vacature College van Deskundigen

Bij het CBR is het College van Deskundigen verantwoordelijk voor de inhoud van de examens. Ook voor de examens voor de recreatievaart (Klein Vaarbewijs en Groot Pleziervaartbewijs) is er een dergelijke commissie van onafhankelijke deskundigen. Van een aantal van de huidige leden in het college verloopt de zittingstermijn eind 2022. Het CBR zoekt nu naar nieuwe mensen voor deze functie, want het is natuurlijk prettig als nieuwe leden al dit jaar kunnen meelopen met het huidige college.

Belangrijk criterium is wel dat een lid van het College van Deskundigen Recreatievaart deze functie onafhankelijk en objectief kan vervullen. Hij of zij mag dus niet verbonden zijn aan een opleiding of bijvoorbeeld uitgeverij van lesmateriaal en hier ook geen banden mee hebben.

Het College van Deskundigen komt gemiddeld vijf keer per jaar bij elkaar en u ontvangt daarvoor een vergoeding. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het CBR met Eva van Rossum of Coby Dieke.


Nieuw team op ministerie

Nog even en het nieuwe kabinet staat op het bordes met de Koning. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is voor de scheepvaart en watersport het meest relevant. Dit ministerie krijgt een compleet nieuw en jong team aan het hoofd. Mark Harbers kamerlid voor de VVD wordt de nieuwe minister. Hij is voormalig havenwethouder van Rotterdam en was in het vorige kabinet al even staatssecretaris Asiel en Migratie. Vivianne Heijnen (CDA) wordt de nieuwe staatssecretaris op het ministerie. Zij is wethouder economie, arbeidsmarkt en wonen in Maastricht.

Wat krijgen zij straks op hun bord? Hoe de taakverdeling precies zal zijn is nog niet duidelijk. Zeker is in ieder geval dat in het regeeraccoord veel geld beschikbaar wordt gesteld voor het wegwerken van achterstallig onderhoud en dat een aanzienlijk deel daarvan bestemd is voor de natte infrastructuur van vaarwegen, maar ook bruggen en sluizen.

Daarnaast staat de vervoerssector voor een grote uitdaging om te vergroenen. Dat kan deels door goederenstromen naar het water te verplaatsen, maar ook de bestaande binnen- en zeevaart moet flink aan de bak om minder schadelijke stoffen uit te stoten. De verplichte bijmenging van bio-brandstof voor de binnenvaart is recent nog uitgesteld. De binnenvaart krijgt verder te maken met de nieuwe Europese regels voor de beroepskwalificaties. Invoering van die nieuwe regels in Nederland heeft al enige vertraging opgelopen. Op de Noordzee, Waddenzee en zeker ook op het IJsselmeer mag men aan de slag met een puzzel om het allemaal passend te krijgen. Groeiende scheepvaart, zowel in aantal als in afmetingen, visserij, energiewinning, natuur en recreatie dringen allemaal om hun plekje.

Duurzame scheepvaart en gebrek aan voldoende geschoold personeel noodzaken de sector om flink te innoveren. (Semi) Autonoom varen en smart shipping zijn dus ook onderwerpen waarmee het nieuwe stel direct aan de slag kan.

Voor de recreatievaart en op termijn ook de chartervaart en binnenvaart krijgt te maken met aanscherping van de regels voor het lozen van afvalwater. De verplichte verzegeling van de buitenboordafsluiter voor de recreatievaart is nog even uitgesteld, maar komt de komende periode beslist weer terug.


Koggen

Van de dertiende tot en met de vijftiende eeuw was een belangrijk deel van de Noordwest Europese economie gebaseerd op de handel binnen het Hanzeverbond. Het belangrijkste transportmiddel bestond uit schepen, voornamelijk koggen. Het belang daarvan was al duidelijk uit middeleeuwse geschriften, miniaturen en ander bronnen. Tot het midden van de twintigste eeuw waren er echter geen materiële zaken bekend. Gewacht moest worden op resultaten uit archeologische opgravingen van scheepswrakken om meer duidelijkheid te krijgen over constructie, technologie en uiterlijk van deze schepen.

Een van 's werelds grootste verzamelingen middeleeuwse scheepswrakken is na de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn gekomen bij de drooglegging in Nederland van het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee). Honderden scheepswrakken zijn gevonden, waarvan een stuk of twintig koggen. De mythische kogge vroeg duidelijk om een diepgaande studie van alle koggen uit de Lage Landen. In Nederland is namelijk ruim de helft van alle koggen in Europa gevonden, deels opgegraven en onderzocht.

Karel Vlierman, maritiem archeoloog, heeft zijn hele leven scheepswrakken opgegraven. Hij wierp zich op het onderzoek van deze schepen, inclusief twee koggen die gevonden werden in Doel bij Antwerpen en de recent boven water gehaalde kogge uit de IJssel bij Kampen. Dit ruim twintig jaar durende onderzoek heeft geresulteerd in een Engelstalig manuscript van ruim 950 rijk geïllustreerd pagina's en een groot aantal groot formaat bijlagen met de technische tekeningen en reconstructies van al deze onderzochte koggen. Het geheel wordt geleverd in een een luxe bewaarcassette.


EU kwalificatiecertificaat Schipper

In een brief aan vaarbewijshouders laat het CBR weten dat vanaf 18 januari de nieuwe richtlijn EU 2017/2397 'Erkenning beroepskwalificaties in de binnenvaart' van kracht wordt. Door deze richtlijn veranderen de binnenvaart theorie- en praktijkexamens omdat in alle Europese lidstaten dezelfde competenties getoetst moeten worden. In plaats van een groot vaarbewijs komt er nu een EU kwalificatiecertificaat schipper, dat door het CBR wordt uitgegeven.

Schippers in bezit van een groot vaarbewijs hebben vanaf 18 januari 10 jaar de tijd om hun vaarbewijs in te wisselen voor een EU kwalificatiecertificaat schipper. Het EU kwalificatiecertificaat schipper is een digitaal certificaat dat (versleuteld) per mail wordt verstrekt. Er komt geen pasje. Het Zeilbewijs en het speciale vaarbewijs voor rondvaartschippers blijven in de huidige vorm bestaan. Ook voor de recreatievaart verandert er niets. De nieuwe EU regels hebben uitsluitend betrekking op de beroepsvaart.

De ingangsdatum waarop alle onderstaande wijzigingen in moet gaan is 18 januari 2022. Echter, wegens omstandigheden is er vertraging ontstaan in de implementatie van de Richtlijn. Dat betekent dat het CBR voorlopig nog de huidige binnenvaart examens blijft afnemen, maar wel met aanvullende voorwaarden. Na verloop van tijd zal er worden overgestapt op nieuwe theorie- en praktijkexamens, zowel voor schipper als matroos.

Dus per 18 januari is het voor houders van het Groot Vaarbewijs mogelijk hun EU kwalificatiecertificaat aan te vragen. Kandidaten die binnenkort examen doen doen dan nog volgens de 'oude' systematiek. Zie de website van het CBR.

De BBZ heeft vragen gesteld aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over de brief van het CBR aan schippers met vaarbewijzen voor de binnenvaart. De brief heeft betrekking op de verwachtte nieuwe wetgeving voor kwalificatievereisten in de binnenvaart. De brief viel vlak voor de kerstdagen op de mat met instructies voor het inwisselen van oude vaarbewijzen voor nieuwe vaarbewijzen.

Het CBR schrijft onder meer dat men, gerekend vanaf 18 januari 2022, 10 jaar de tijd heeft om het groot vaarbewijs om te wisselen. Uit informatie van de CBR website blijkt dat een groot vaarbewijs behaald na 18 januari pas omgewisseld kan worden na het behalen van een overgangsexamen. De Europese Richtlijn is er al maar de omzetting naar Nederlandse wet moet nog gebeuren (zie boven). Over de omzetting en de ruimte die Nederland heeft voor aanpassingen, zijn de brancheorganisaties en opleiders in gesprek met de overheid. De vraag is dan ook waar de instructies van het CBR vandaan komen. Het overgangsexamen was nog niet eerder besproken en komt als een verrassing.


Vesper Marine overgenomen

Garmin neemt Vesper Marine uit Nieuw Zeeland over. Vesper maakt apparatuur voor maritieme communicatie en was de laatste tijd vooral in het nieuws met hun marifoons die ook AIS op een klein beeldscherm kunnen tonen en deze informatie ook weer op andere smartphones kunnen tonen.

Garmin heeft al een vestiging in Nieuw Zeeland en het team van Vesper zal zich daar bij voegen. Financiële details worden verder niet bekendgemaakt.


KNRM redt 3.550 personen

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) kijkt terug op een jaar dat rustiger verliep dan het jaar ervoor. In 2021 voeren de reddingboten meer dan 2.200 keer uit voor hulpvragen. Dat aantal was lager dan in 2020, het drukste reddingjaar ooit. Vermoedelijk zorgden het slechte zomerweer en de opheffing van reisrestricties voor minder recreatie en drukte op het water. Ondanks de beperkingen bleven alle 45 reddingstations volledig inzetbaar.

Ruim 1.400 vrijwilligers stonden afgelopen jaar 24 uur per dag, zeven dagen per week onder alle omstandigheden klaar om mensen en dieren in nood op het water te helpen. Ze brachten in 2021 ruim 3.550 personen en 110 dieren veilig aan wal. Een groot deel van de hulpvragen kon op afstand telefonisch of met hulp van derden afgehandeld worden. Zo werd in sommige gevallen het onnodig inzetten van een reddingboot voorkomen. De artsen van de KNRM Radio Medische Dienst (RMD), die dag en nacht bereikbaar zijn voor medische vragen, gaven dit jaar ruim 840 adviezen aan zeevarenden over de hele wereld.


Steun het werk van de KNRM

Steun het werk van de vrijwillige reddingsmaatschappij KNRM en hijs een wimpel van de KNRM in top.

Elk jaar verschijnt de jaarwimpel van de KNRM. Van elke verkochte wimpel gaat € 5,- naar de KNRM. Met uw aankoop steunt u dus het goede werk van de reddingsmaatschappij. De nieuwe wimpels voor 2022 zijn nu ook weer in de Vaarwinkel te bestellen.

Niet iedereen wil met een vlag van vorig jaar varen. En omdat de wimpels van goede kwaliteit zijn, gaan ze best lang mee. Daarom dat de KNRM - op veler verzoek - nu ook wimpels maakt zonder jaartal. Beide wimpels zijn er in twee verschillende maten: klein van 20 bij 30 cm en groot van 35 x 50 cm. Allen op van stevige materialen en goed afgewerkt.

De jaarwimpels van de KNRM zijn inmiddels een begrip en ook geliefd bij verzamelaars. Wij hebben nog beperkt voorraad van wimpels van enkele voorgaande jaren. Op is op !


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.