Opendag staandemast route

Ontdek de nieuwe Staandemastroute op 4 juli: open dag laat iedereen meevaren

De Friese watersportplaatsen Grou en Wergea bruisen op zaterdag 4 juli aanstaande. Ze zijn tijdens de open dag, samen met de wijk Zuiderburen in Leeuwarden, éénmalig ‘boothalte’ in een pendeldienst. Je kunt er aan boord stappen van een (zeil)praam om een stukje mee te varen over de door Het Friese Merenproject vernieuwde Staandemastroute. Ook aan wal in Wergea en Grou is er de hele dag muziek en van alles te zien en te doen voor jong en oud. Van meevaren op de oudste boeier van Nederland of het surveillancevaartuig PW2 tot afdalen in het hart van de gloednieuwe Palma Brêge. Ook kan er een bezoek gebracht worden aan het brugwachtershuisje, waar je kunt zien hoe meerdere bruggen bediend worden. Er is natuurlijk ook voor kinderen veel te beleven met onder meer een springkussen, glijslak en klompkesilen. De open dag is van 11.00-16.00 uur. Meer informatie ...

En als u niet in de gelegenheid bent om de opendag te bezoeken, kunt u in de Vaarwinkel de ANWB vaarkaart van de staandemastroute bestellen ...

Exameneisen Klein Vaarbewijs 1 juli 2009

Op 1 juli 2009 worden de nieuwe Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling van kracht. Deze nieuwe regels vervangen de Binnenschepenwet en nog een paar weten, regels en besluiten voor het varen op de Nederlandse binnenwateren.
In de Binnenschepenwet en afgeleide regels stonden bepalingen voor de Nederlandse vaarbewijzen. In een eerder artikel schreef ik al over deze veranderingen.

Vanwege de genoemde wijzigingen zijn ook de exameneisen voor de examens voor de vaarbewijzen aangepast. Hieronder ga ik in op de veranderingen in de exameneisen voor de examens voor het klein vaarbewijs. In een volgend artikel kom ik terug op de exameneisen voor het groot vaarbewijs en het beperkt groot vaarbewijs. In een apart artikel zal ik ook terugkomen op de exameneisen voor het groot pleziervaartbewijs.

Veranderingen in de exameneisen voor klein vaarbewijs I

Binnenvaartwet, ed.:
De belangrijkste wijziging is het vervallen van de Binnenschepenwet. Alle exameneisen die betrekking hebben op de Binnenschepenwet zijn daarmee vervallen. Hiervoor in de plaats komen exameneisen die betrekking hebben op de nieuwe Binnenvaartwet, het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling.

U moet kennis hebben van de volgende zaken:

Enkele definities uit de Binnenvaarwet en het Binnenvaartbesluit. De definities van "bedrijfsmatig vervoer", binnenschip en binnenwateren uit de Binnenvaartwet. En de definities voor duwboot, passagiersschip, pleziervaartuig, sleepboot en sleepduwboot uit het Binnenvaartbesluit.

Verder moet u weten welke vaarbewijzen er in Nederland zijn en weten wanneer u een beperkt groot vaarbewijs of een klein vaarbewijs moet hebben. Lees hiervoor mijn eerdere artikel ...

Ten slotte dient u te weten op welke leeftijd iemand een vaarbewijs kan aanvragen (18), tot welke leeftijd deze geldig is (70) en hoe de verlenging in zijn werk gaat (steeds met 5 jaar).

Scheepvaartverkeerswet:
Medio 2009 wordt het maximaal toelaatbare alcoholpromillage in artikel 27 van de Scheepvaartverkeerswet verlaagd van 0,8 naar 0,5 promille. Het doel van de Scheepvaartverkeerswet behoort formeel niet meer tot de exameneisen, wel moet u weten welke reglementen waar op de Nederlandse binnenwateren gelden.

Binnenvaartpolitiereglement (BPR):
De verkeerstekens worden in het BPR besproken in hoofdstuk 5 en staan afgebeeld in bijlagen 7 en 8. Nieuw is dat deze bijlagen nu formeel tot de examenafbakening behoren.

Bij de kennis van de waterwegen staan een groot aantal van deze verkeerstekens uit bijlage 7 expliciet benoemd. Dit is een dubbeling in de exameneisen en daardoor is het een beetje vaag of nu alle tekens of slechts die genoemd worden gekend moeten worden. Aangezien u alle tekens kunt tegenkomen lijkt het logisch dat u deze ook allemaal kent. Een aantal zijn echter expliciet voor de beroepsvaart bedoeld en hebben voor de pleziervaarder weinig betekenis.

Tot zover zijn de wijzigingen redelijk overzichtelijk. De meer bewerkelijke wijzigingen zitten in deel II voor het aanvullende examen/klein vaarbewijs II

Veranderingen in de exameneisen voor klein vaarbewijs II
of het Aanvullende examen

De exameneisen voor het klein vaarbewijs I gelden ook voor klein vaarbewijs II. Heeft u al een klein vaarbewijs I dan hoeft u enkel een aanvullend examen te doen. Heeft u uw klein vaarbewijs I voor 1 juli gehaald, dan moet u aanvullend examen doen volgens de nieuwe exameneisen. U hoeft echter niet opnieuw examen voor klein vaarbewijs I te doen.

Scheepvaartreglement Westerschelde (SRW):
De wijzigingen in de exameneisen zijn hier behoorlijk ingewikkeld. Kennis van verschillende artikelen komt te vervallen, terwijl kennis van een iets groter aantal wordt toegevoegd. Belangrijkste toevoeging is dat u nu dient te weten hoe de bijzondere bepalingen voor het redegebied van Vlissingen toegepast moeten worden.

Scheepvaartreglement Eemsmonding (SRE):
Ook hier komen een aantal artikelen buiten de exameneisen te vallen en worden er een aantal juist toegevoegd.

Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen op Zee (BVA):
Hoewel het belang van het BVA in de examens met de vorige wijziging van de exameneisen aanmerkelijk is afgenomen, moet u nog steeds een groot aantal bepalingen voor het examen kunnen toepassen. Ook hier zijn regels er bij gehaald en vallen er een aantal voortaan buiten de exameneisen.

Horizontale en verticale getijbeweging:
Sinds de Nederlandse Hydrografische Dienst op de zeekaarten is overgegaan van GLLWS naar LAT moest u beide systemen kunnen toepassen. Nu GLLWS niet meer op de Nederlandse kaarten voorkomt is NAP nieuw in de exameneisen opgenomen.

Bovenstaande is een samenvatting van alle wijzigingen in de exameneisen. De nieuwe exameneisen en de afbakening van de verplichte leerstof voor het klein vaarbewijs vindt u ook op de website van de stichting Vamex. Hier kunt u zich ook direct inschrijven voor het examen. Doet u na 1 juli 2009 examen, dan moet u dus uitgaan van de nieuwe exameneisen.

Vripack ontwerp voor jachtwerf in Honk Kong

Jachtbouwer Kingship uit Hong Kong zal een 42 meter (138 voet) motorjacht bouwen volgens een ontwerp van het Nederlandse Vripack International. Het jacht krijgt een aluminium opbouw en zal drie deken hebben en geschikt zijn voor een Oceaanoversteek.

Vaarbewijzen per 1 juli 2009

De Binnenvaartwet met het bijbehorende Binnenvaartbesluit, de Binnenvaartregeling en de Invoeringswet Binnenvaartwet worden per 1 juli 2009 van kracht. De Binnenschepenwet en een groot aantal bijbehorende besluiten en regelingen komen dan te vervallen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Binnenvaartwet per 30 december 2008 van kracht zou worden, tegelijk met de invoering van de Europese richtlijn voor de binnenvaart (2006/87/EG). In heel Europa is deze Europese richtlijn ondertussen van kracht, behalve in Nederland. Vanaf 1 juli is het dan zover en worden de nieuwe regels van kracht. De nieuwe Binnenvaartwet is rechtstreeks gekoppeld met de Europese richtlijn voor de binnenvaart.

De nieuwe regels hebben betrekking op de vaarbewijzen en op de technische uitrustingseisen voor schepen die op de Nederlandse binnenwateren varen. Op de technische eisen kom ik later terug. Hieronder ga ik in op de betekenis van de nieuwe regels voor de vaarbewijzen.

Na de invoering van de nieuwe Binnenvaartwet komen er feitelijk drie nieuwe vaarbewijzen bij. Deze zijn het beperkt groot vaarbewijs voor rivieren, kanalen en meren en het beperkt groot vaarbewijs voor alle binnenwateren voor binnenvaartschepen met een lengte van 20 tot en met 40 meter. En speciaal voor de pleziervaart komt er een vrijstelling van de verplichting om voor schepen van 25 tot 40 m lengte een beperkt groot vaarbewijs te hebben, in de vorm van het "groot pleziervaartbewijs".

De achterliggende gedachte bij deze nieuwe vaarbewijzen is de noodzaak voor harmonisering van de vaarbewijzen binnen Europa. De opbouw van de vaarbewijzen gaat daarmee meer lijken op de rijnpatenten. Deze kennen al een getrapte opbouw van sportpatent, klein patent en groot patent afhankelijk van de lengte van het schip waarmee gevaren mag worden. Deze opbouw wordt nu vertaald naar de opzet voor de vaarbewijzen in Nederland.
Voor het rijnpatent en het radarpatent verandert er overigens niets.

De artikelen 14, 15 en 16 van het Binnenvaartbesluit vermelden respectievelijk wie een groot, beperkt groot of klein vaarbewijs moet hebben.

Na 1 juli is een groot vaarbewijs verplicht voor:


 • alle schepen van 40 meter of langer;
 • passagiersschepen die bedrijfsmatig meer dan 12 passagiers (mogen) vervoeren;
 • veerponten die meer dan 12 passagiers mogen vervoeren of veerponten die sneller kunnen varen dan 30 km/uur;
 • sleep- en duwboten en andere schepen die bedrijfsmatig schepen met een lengte van 20 meter of meer slepen, duwen of langszij meenemen.
Het nieuwe beperkt groot vaarbewijs is verplicht voor:


 • schepen met een lengte van 20 tot 40 meter die gebruikt worden voor bedrijfsmatig vervoer;
 • pleziervaartuigen met een lengte van 25 tot 40 meter.
Schippers van een pleziervaartuig met een lengte van 25 tot 40 meter kunnen een ontheffing krijgen voor het beperkt groot vaarbewijs als zij beschikken over het groot pleziervaartbewijs. De exameneisen voor het behalen van een groot pleziervaartbewijs zijn minder zwaar als voor een beperkt groot vaarbewijs en er geldt geen eis van drie jaar vaartijd. In plaats daarvan bestaat het examen voor het groot pleziervaartbewijs uit een theorie examen en een praktijkexamen.

Een klein vaarbewijs is verplicht voor het varen met:

 • een pleziervaartuig dat sneler dan 20 km/uur kan varen;
 • een pleziervaartuig met een lengte van 15 tot maximaal 25 meter;
 • schepen met een lengte van 15 tot en met 20 meter die bedrijfsmatig gebruikt worden.
Voor sleep-, duw- en sleepduwboten die uitsluitend als pleziervaartuig gebruikt worden geldt het vaarbewijs dat bij hun eigen lengte hoort, mits het schip is voorzien van een verklaring van de Minister van Verkeer en Waterstaat.

Geen vaarbewijs is nodig voor pleziervaartuigen niet langer dan 15 meter en die niet sneller kunnen varen dan 20 km/uur.

Iemand met een groot vaarbewijs mag op alle schepen varen. Iemand met een beperkt groot vaarbewijs mag ook varen op schepen waarvoor een klein vaarbewijs verplicht is. Voor het behalen van het groot pleziervaartbewijs is een klein vaarbewijs II vereist. Schippers met een groot pleziervaartbewijs mogen dus op alle pleziervaartuigen tot 40 meter lengte varen.
Van alle vaarbewijzen bestaat een A en een B (of II en I) variant voor alle binnenwateren, respectievelijk alleen voor rivieren, kanalen en meren.

De examens voor de beperkte en grote vaarbewijzen worden afgenomen door de afdeling CCV van het CBR. De examens voor het klein vaarbewijs en het groot pleziervaartbewijs worden afgenomen door de stichting Vamex.

Voor schippers/eigenaren van pleziervaartuigen van 25 meter of meer verandert er per 1 juli dus nog al wat. Zolang zij maar niet op de Rijn boven het Spijkse Veer kwamen hadden zij genoeg aan een klein vaarbewijs. Na 1 juli moet men een (beperkt) groot vaarbewijs of een groot pleziervaartbewijs hebben. Voor schippers/eigenaren die voor 1 juli 2009 een klein vaarbewijs hebben gehaald geldt een overgangsregeling. Deze eigenaren mogen met hun schip en een klein vaarbewijs blijven varen tot 1 juli 2011, mits men zich aanmeldt voor de overgangsregeling. Als u in die tijd aan Vamex kunt aantonen dat u op 1 juli 2009 eigenaar was van uw schip, of in het geval van verenigingen of stichtingen, dat u gemachtigd was om met het schip te varen en als u op 1 juli 2009 in het bezit was van een klein vaarbewijs, dan kunt u bij de stichting Vamex een groot pleziervaartbewijs aanvragen. Schippers/eigenaren van een schip van 40 meter of langer krijgen daarbij een speciale aantekening "40 meter plus". Hiermee krijgt u ontheffing voor het (beperkt) groot vaarbewijs.
Opvallend is dat ook naaste familieleden van de eigenaar onder deze overgangsregeling kunnen vallen. De wetgever gaat er daarbij vanuit dat ook zij zelfstandig met het schip moeten kunnen blijven varen.

Als u na 1 juli 2009 een pleziervaartuig koopt van 25 meter of meer of u beschikt op 1 juli 2009 niet over een machtiging van de vereniging of stichting die eigenaar is van het schip, dan mag u tot 1 juli 2011 met dit schip varen, mits u een klein vaarbewijs heeft dat u behaald heeft voor 1 juli 2009. In die tijd kunt u dan uw (beperkt) groot vaarbewijs of groot pleziervaartbewijs halen.
Haalt u uw klein vaarbewijs na 1 juli 2009, dan mag u dus niet varen met een schip van 25 meter of meer.

Na 1 juli 2011 kan een groot pleziervaartbewijs alleen nog gehaald worden door examen te doen.

Naast de genoemde vaarbewijzen bestaan er nog twee bijzondere vaarbewijzen, namelijk het zeilbewijs voor de zeilende beroepsvaart (chartervaart) en schipper rondvaartboot voor schippers van rondvaartboten (> 12 passagiers) die alleen met passagiers in een specifiek gebied mogen varen (grachten van Amsterdam). Verder bestaan er nog uitzonderingen voor schippers van niet-vrijvarende veerponten, zoals veerponten die aan een kabel of ketting varen. Deze uitzonderingen staan in de Binnenvaartregeling.

Uw schip:
Groen: groot vaarbewijs
Rood: beperkt groot vaarbewijs
Geel: beperkt groot vaarbewijs of groot pleziervaartbewijs
Blauw: klein vaarbewijs
Wit: geen vaarbewijs


Een meer uitgebreid artikel hierover vindt u op de website van Janneke Bos ...

Lesmaterialen voor alle vaarbewijzen vindt u in de Vaarwinkel.

Duurzame jachthaven IJburg geopend

Minister Cramer van VROM heeft vandaag de duurzame haven van IJburg geopend. Het is de eerste jachthaven ter wereld gemaakt met de duurzame houtsoort accoyahout.
Accoyahout is een naaldhoutsoort die geschikt is voor buitengebruik. De duurzame eigenschappen maken het een goed alternatief voor tropische hardhoutsoorten. Het hout is na speciale behandeling minder gevoelig voor schimmels en vocht. Het kan daardoor niet kromtrekken of rotten. Bij de behandeling van het hout ontstaan nauwelijks chemische restproducten. Accoya is afkomstig van speciaal voor de houtindustrie geteelde bossen.

Ei van Columbus
De duurzame planken zijn een Nederlandse uitvinding. De Arnhemse producent Titan Wood won (Ei-van-columbus.nl) daarmee in 2008 de nationale duurzaamheidsprijs "Ei van Columbus". Deze tweejaarlijkse prijs is een initiatief van het ministerie van VROM, in samenwerking met 3 andere ministeries.

Geen twee marifoons in Belgie

Ik schreef er al eerder over, maar met het begin van veel vakanties voor de boeg, toch nog even een herhaling. Er is geen verplichting meer om in Belgie te varen met een tweede marifoon. Deze verplichting is onlangs weer afgeschaft. Wel blijft het verplicht om een marifoon aan boord te hebben en deze ook te gebruiken (uitluisteren, melden etc.). Hierdoor bent u in Belgie dus automatisch ook verplicht om minimaal een opvarende aan boord te hebben met een geldig bedieningscertificaat.
Lesmateriaal voor marifonie vindt u in de Vaarwinkel ...

Nieuwe exameneisen vaarbewijzen

De invoering van de nieuwe Binnenvaartwet en het Binnenvaartbesluit per 1 juli as. betekent ook dat de exameneisen voor de examens voor de vaarbewijzen aangepast moeten worden. Op de website van CCV/CBR zijn wel nieuwe exameneisen voor het Groot Vaarbewijs te vinden. Helaas hier nog geen nieuws over het nieuwe Beperkt Groot Vaarbewijs en wordt hier en daar nog naar de 'oude' Binnenschepenwet verwezen. Inhoudelijk zijn de eisen voor de theorie-examens voor Groot Vaarbewijs en Beperkt Groot Vaarbewijs overigens gelijk. http://www.cbr.nl/binnenvaart.pp

Op de website van de Vamex vindt u nu de nieuwe afbakening voor de examens voor het Klein Vaarbewijs. Doet u na 1 juli examen dan moet u hier dus rekening meehouden. De belangrijkste wijzigingen zitten in de kennis die u moet hebben van de Scheepvaartverkeerswet en de nieuwe Binnenvaartwet met het Binnenvaartbesluit en de Binnenvaartregeling. U vindt de nieuwe afbakening op de website van Vamex. Volgende week kom ik hier nog uitgebreid op terug.

Zeilers hebben vaker hulp nodig

Uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van de KNRM over 2008 blijkt dat zeilers zo'n 4,5 maal vaker de hulp van de reddingsmaatschappij inroepen dan motorbootvaarders. Motorstoring blijkt de meest voorkomende oorzaak waarvoor de redders moeten uitvaren. Navigatiefouten of problemen aan roer en schroef zijn daarnaast vaak de oorzaak van problemen aan boord.
Dat toont maar weer aan dat de techniek aan boord de nodige aandacht behoeft. Stel u zelf eens eerlijk de vraag welke storingen u aan boord zelf kunt verhelpen, ook onder het varen? Als uw vaardigheden om storingen te verhelpen te kort schieten, des te belangrijker om elke dag voor u losgooit even de technische installaties langs te lopen en de meest kritieke punten te controleren. Oliepeil van motor en koppeling. Voldoende brandstof? Brandstoffilters, Zijn de accu's voldoende geladen. Koelwatercircuit. Etc.. Maak daar een gewoonte van en als de motor draait maak er dan een ook een gewoonte van om even rond het schip te lopen voor u losgooit. Komt er koelwater uit de uitlaat en welke kleur hebben de uitlaatgassen? Ligt het schip recht en op haar waterlijn? En misschien dat u eens een cursus dieseltechniek volgt of kijk eens welke boeken er over de techniek in de Vaarwinkel zijn te bestellen ...

In Amerika is het de Kustwacht die veel reddingsacties uitvoert. En dat doen zij al sinds 1790. Sindsdien zijn er meer dan 1 miljoen mensen uit een benarde positie gered. Om daar aandacht aan te besteden zoekt de Coast Guard Foundation naar verhalen van mensen die zelf zo'n redding hebben meegemaakt. Boeiend om te lezen op de website: http://www.one-in-a-million-rescued.org/index.htm

Rijn vrij voor Tsjechische vaarbewijzen

De CCR heeft de weg vrijgemaakt voor de erkenning van Tsjechische vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijzen op de Rijn.
Tijdens de afgelopen voorjaarsvergadering van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart in Straatsburg is de overeenkomst over de wederzijdse erkenning van de vaarbewijzen officieel bekrachtigd. Hierdoor kunnen houders van Tsjechische vaarbewijzen en radarbevoegdheidsbewijzen de Rijn bevaren. Wel geldt de voorwaarde dat zij kunnen aantonen over de vereiste specifieke vaarwegkennis (Streckenkenntnis) te beschikken.
Deze eis geldt ook voor bezitters van een Nederlands vaarbewijs. Een oefenprogramma voor het leren van de vaarwegkennis kunt u gratis downloaden in de Vaarwinkel ...

Nog even snel je vaarbewijs halen

Zeezeilschool Scheveningen organiseert nog snel een spoedcursus voor het Klein Vaarbewijs I. Als u aan deze cursus van één dag wilt meedoen dan kunt u zich opgeven bij de school in Scheveningen, klik hier voor de aankondiging ...

Jongert krijgt een doorstart

Scheepsbouwbedrijven VeKa en Werkina uit Werkendam en David Hart Vastgoed (DHVG) uit Schiedam, nemen met steun van de Rabobank, de internationaal bekende jachtwerf Jongert over. De in Wieringerwerf gevestigde werf bezweek eind mei onder te grote schuldenlast.

Bedoeling is dat de werf onder leiding van de VeKa Group een doorstart maakt. ‘We hebben niet de pretentie zelf jachten te gaan bouwen, dat laten we aan de vakmensen over. We weten echter wel hoe je een bedrijf moet runnen’, zegt Arnold ten Boom van VeKa in een eerste reactie.

Gelukkig dat de bekende jachtbouwer op deze manier een nieuwe kans krijgt.

Amels komt met nieuw model

Superjachtbouwer Amels zal op de Monaco Boatshow haar nieuwe ontwerp voor een 60 meter (199 voet) motorjacht introduceren. Dit wordt het vierde ontwerp in haar Limited Editions serie.

Het jacht is ontworpen door Tim Heywood en krijgt een naar wens aan te passen interieur van ontwerper Nuvolari Lenard.

Abramovich heeft de grootste

Jacht van 167 meter heeft zelfs onderzeeër aan boord.
Met de 167 meter lange Eclipse heeft de Russische miljardair Roman Abramovich officieel het grootste jacht ter wereld. Jaloerse piraten maken geen kans, want er is een heus raketafweersysteem aan boord.

Toen sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, emir van Dubai en vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn 160 meter lange jacht Platinum bestelde, waren de ingenieurs van Roman Abramovich in Hamburg al volop bezig met het ontwerp van de toen nog 'maar' 154 meter lange Eclipse . 'Ik wil de grootste hebben', moet de rijke Rus gedacht hebben, want hij liet het concept van de Eclipse onmiddellijk aanpassen om de sjeik te overtreffen. Dat dat gelukt is, bleek duidelijk toen het jacht, dat al een hele tijd in het grootste geheim wordt gebouwd, dit weekend voor het eerst te zien was. Het drijft nog in de stellingen, maar groot is het inderdaad. De Russische oliemagnaat was - behalve van voetbalclub Chelsea - ook al eigenaar van drie andere uit de kluiten gewassen jachten, maar dat lijken speelgoedbootjes naast de nieuwste van Abramovich. Die heeft nu een vloot die zelfs de Ierse marine in lengte overtreft.Bron: De Standaard

Vaarwinkel op Aquavarius

Sinds kort kunnen bezoekers van Aquavarius direct bij Vaarwinkel bestellen. Vaarwinkel ontwikkelde speciaal voor Aquavarius een module die draait binnen de website van Aquavarius. Deze module toont steeds een selectie van boeken en andere producten. Aquavarius is een platform voor en over recreatie op en aan het water. Het aanbod in de online Vaarwinkel sluit goed aan op de doelgroep van Aquavarius.

Vaarwinkel is uitgegroeid tot de grootste gespecialiseerde aanbieder van lesmateriaal voor watersport en scheepvaart via het internet. Vaarwinkel kunt u direct benaderen via http://www.vaarwinkel.nl

Nieuw havencollege

De Amsterdamse haven heeft weer een nieuwe aanwinst met de opening van het nieuwe Havencollege aan de Kwadrantweg bij de Suezhaven. Dit college functioneert als een verzamelgebouw voor alle scholen die opleidingen verzorgen onder de noemer Haven en Logistiek.
Het nieuwe Havencollege is gevestigd in het voormalige kantoor van de Ter Haak Group. In de Amsterdamse regio zijn dit ROC Amsterdam, ROC Asa en ROC Novacollege. Deze drie scholen zijn, samen met de Dienst Werken en Inkomen(DWI) van de gemeente, de vier partners in dit Havencollege.Aangezien de ROC’s ook andere beroepsopleidingen verzorgen, was er duidelijk behoefte aan een schoolgebouw specifiek voor opleidingen voor de haven en dan met name logistiek.

Bron: Binnenvaartkrant

Motorjacht stopt

Uitgeverij Sanoma Men's Magazines stopt met het uitgeven van het blad Motorjacht. Eerder dit jaar had men de verschijningsfrequentie al teruggebracht en nu stopt men er dus helemaal mee. Als reden wordt gegeven dat de inkomsten uit advertenties erg tegenvallen. Mijn conclusie is dat het blad er niet in is geslaagd een voldoende marktaandeel onder motorbootvaarders te halen. En als het bereik niet voldoende is, dan zijn uiteraard adverteerders minder geinteresseerd. De advertentietarieven van Motorjacht lagen bijvoorbeeld al aanzienlijk lager dan die voor het populaire blad Zeilen of bijvoorbeeld de Waterkampioen.
Sanoma geeft aan zich voorlopig toe te leggen op het blad Zeilen, De Nationale Botenbank en andere internetactiviteiten voor de watersport.

Het blad Motorboot van Uitgeverij BDU bestaat gewoon nog wel en gezien de hoeveelheid adverteerders en oplage zal dat zeker nog zo blijven.

Boot Holland Aqua

De tweede editie van de 'natte' versie van Boot Holland die gepland stond voor 16 t/m 20 september 2009 te Sneek zal geen doorgang vinden. De huidige marktomstandigheden hebben de organisatoren doen besluiten om de succesvolle editie van 2008 niet in september 2009 te herhalen maar tot een nader te bepalen tijdstip uit te stellen.

Na afloop van de eerste editie van september vorig jaar was het merendeel van de deelnemers zeer tevreden over hun deelname en ook de organsisatie was zeer positief gestemd over de start van de eerste 'natte' versie van Boot Holland. Men had er toen nog alle vertrouwen in dit jaar een grotere en nog betere bootshow neer te zetten. Echter door de huidige economische situatie kan helaas niet het gewenste aantal exposanten worden behaald om een kwalitatief goede bootshow neer te zetten. Dit heeft de organisatie dan ook doen besluiten om de geplande show voor september 2009 geen doorgang te laten vinden.

Telefonica Blue op Zweedse rotsen

Team Delta Lloyd (NED) ligt momenteel vierde na een lastige start van de negende Volvo Ocean Race etappe naar Stockholm. Het startschot klonk vanmiddag om 13:00 voor de kust van Marstrand/Zweden. Gedurende het eerst af te leggen baanparcours nam de wind af van 10-12 tot 5 knopen. Dit in combinatie met de flinke deining zorgde voor lastige zeilcondities. Telefonica Blue leidde de vloot het Krabbegat in, totdat Bouwe Bekking (NED) en zijn voornamelijk Spaanse bemanning op een rots vastliepen en het racen noodgedwongen moesten staken.
Reddingswerkers slaagden erin de gehavende Telefonica Blue na anderhalf uur vlot te trekken. Bekking zette daarna koers terug naar de haven om de schade te laten repareren.

De Nederlandse profzeiler kwam eerder dit jaar in het Chinese Qingdao vlak voor de start van de vijfde etappe ook al in aanvaring met vaste grond. Hij moest toen met zijn schip eveneens terugkeren naar de haven voor de noodzakelijke reparaties.


Bron: Clubracer.be en http://www.volvooceanrace.org/
Foto: Rick Tomlinson/Volvo Ocean Race

Recordpoging Surfers Circle of Love in Hoek van Holland!

Komende zondag 14 juni 2009 om 15.00 uur wordt op het sportstrand van Hoek van Holland tijdens het evenement Paddle Round The Buoy een recordpoging Surfers Circle of Love maken gedaan.

De Surfers Circle heeft haar roots in Hawaii en is bedoeld om een aangrijpende gebeurtenis (of gebeurtenissen) te herdenken, zoals bijvoorbeeld een overledene, oorlogsslachtoffers of terroristische aanslagen. Dat deze activiteit uitstekend bij de Paddle Round The Buoy past is een feit. De dag wordt georganiseerd om aandacht te vragen voor (watersport)projecten die zich inzetten voor een betere wereld. Tijdens de Surfers Circle of Love wordt daarom 1 minuut stilte gehouden voor armoede, om slachtoffers van oorlogen/aanslagen te herdenken (o.a. Sri Lanka en Congo, Koninginnedag) en om bewust in harmonie met de natuur te zijn.


Volgens bronnen is er een keer eerder een poging gedaan (in Wales in 2008), maar hier is nooit over het resultaat gecommuniceerd. Een van de grootste Surfers Circle bestond uit ongeveer 200 man en herdacht de Bali bomaanslagen in 2005. Op 14 juni a.s. dagen Vloed Kanosport en Surf School Hoek van Holland alle deelnemers aan Soul Surfers Foundations Paddle Round The Buoy uit mee te peddelen voor de grootste Surfers Circle of Love ooit!

Deelnemers kunnen op de dag zelf met hun eigen materiaal naar het strand van Hoek van Holland komen of zeekayaks, surfboards en Stand Up Paddle boards huren voor 5 euro (opbrengst naar de goede doelen). Om 13.00 uur wordt er verzameld bij strandtent de Globetrotter (Rechtestraat Hoek van Holland). Hier wordt door de organisatie uitleg gegeven over de recordpoging. Om 15.00 uur zullen de watersporters gezamenlijk peddelen voor het maken van de Surfers Circle of Love.

Voor meer informatie over het evenement en de recordpoging: http://www.soulsurfers.org/.

Zeevaart- versus binnenvaartmarifoon

Ben Ros van VBO Vaarbewijsopleidingen schreef ons: "Sinds enkele maanden examineert VBO het verplichte onderdeel Operationele Vaardigheden Marcom-B in het Holland Nautic Trainingscentrum in Apeldoorn. Er wordt van alles getoetst, maar ik wil er een opvallend aspect uitlichten en dat is de ATIS-functie. Vrijwel iedereen die een DSC-marifoon klasse D koopt, laat het ATIS en MMSI nummer door de leverancier invoeren. Vervolgens wordt de marifoon aan boord geinstalleerd en getest en men gaat varen, zowel op het binnenwater als op zee. Men realiseert zich niet dat de ATIS er voor zorgt dat de marifoon voldoet aan de eisen van Baselovereenkomst en dat daardoor functies als DSC (inclusief DSC distress alert), dualwatch en toets hoog/laag vermogen uitgeschakeld zijn. Deze functies zijn echter met name op zee weer erg belangrijk. Men vertouwt er blindelings op dat de toets 'distress' het altijd doet en de ATIS overruled.
Bij de nieuwe generatie DSC marifoons klasse D gebeurt dat niet. Je moet echt handmatig de ATIS uitzetten anders doet zelfs de 'distress'-toets het niet. Wij besteden daar in de opleiding en examinering veel aandacht aan.

ATIS aan -> binnenvaartmarifoon,

ATIS uit -> zeevaartmarifoon.

Ik heb echter het gevoel dat in de praktijk heel veel mensen dat niet doen omdat ze het gewoon niet weten. Kortom een marifoon heeft geen 'zoutwatersensor' en je moet hem handmatig overschakelen binnenwater naar zee en weer terug. Het zal je maar gebeuren dat je in nood de 'distress' knop indrukt en er gebeurt helemaal niets."

VBO Vaarbewijsopleidingen is aangewezen door het Agentschap Telecom als exameninstelling voor de examens marifonie en GMDSS.

Garmin roept digitale kaarten terug

Garmin heeft aangekondigd de maritieme datakaarten BlueChart g2 en g2 Vision versie 2009 terug te roepen in verband met een veiligheidsissue. De desbetreffende datakaarten zijn verkocht tussen 8 april 2009 en 3 juni 2009.

In bepaalde wateren geven de datakaarten inaccurate indicaties van de diepte van het water. Hierdoor wordt het risico gelopen dat schepen stranden, wat zou kunnen resulteren in schade aan de boot en/of persoonlijk letsel.

Hoewel Garmin alleen meldingen van inaccurate indicaties heeft ontvangen van bepaalde wateren langs de kust van Zweden en Denemarken, heeft Garmin uit het oogpunt van de veiligheid besloten om wereldwijd de 2009-versie van de BlueChart g2 en g2 Vision datakaarten terug te halen. Garmin heeft de relevante autoriteiten reeds ingelicht over dit issue en werkt nauw met hen samen aan een oplossing. Geen enkel ander product is betrokken bij deze terugroepactie.

Teruggeroepen worden de 2009 versies van de BlueChart g2 in Garmin data module, BlueChart g2 in micro(SD) kaart formaat en BlueChart g2 Vision in micro(SD) kaart formaat. Consumenten wordt aangeraden om deze datakaarten niet meer te gebruiken voor navigatie.

Consumenten, die in het bezit zijn van deze producten, hebben recht op een tijdelijke gratis vervangende kaart BlueChart traditional of BlueChart g2 Vision versie 2008.5. Zodra de 2009 versie is gecorrigeerd, is Garmin van plan om deze kostenloos beschikbaar te stellen voor deze consumenten. Bij de veelgestelde vragen kunnen consumenten meer informatie vinden over de terugroeping van de datakaarten. Aan de hand daarvan kunnen zij bepalen of hun datakaarten in aanmerking komen voor vervanging.

Een formulier op de website van Garmin kunt u gebruiken om de vervangende kaart(en) aan te vragen: aanvraag formulier.

Bron: Garmin

Boordboek voor buitenboordmotoren

Uitgeverij de Alk brengt een reeks van handige boekjes in de vorm van een ringband op de markt. Stuk voor stuk handige praktische boekjes voor aan boord. Het Boordboek Buitenboordmotoren is een must voor een ieder die een buitenboordmotor bezit of die in motortechniek is geinteresserd. Op slechts 26 pagina's vindt u alle informatie nodig bij het motoronderhoud en voor het opsporen en oplossen van storingen aan de buitenboordmotor.

Superjacht op de rotsen (2)

Het stukje uit de vorige nieuwsbrief over de stranding van het motorjacht Pari bij Cap Ferrat riep nog al wat reacties op.
Daarom hebben wij het stukje iets uitgebreid en ook diverse bronnen op het internet vermeld.

Hierna werd het ook wat stil en is er geen meer nieuws naar buiten gebracht. Noch over de afloop, noch over de oorzaak van deze stranding. Mocht u iets meer weten dan horen wij dat graag ...

Kustwacht zoekt vergeefs op zee naar vermist jacht

De Kustwacht heeft vandaag (10 juni) de zoektocht naar een vermist zeiljacht kunnen staken. Twee helikopters, een vliegtuig en verschillende reddingsboten waren op de Noordzee en Waddenzee op zoek naar het jacht, maar de als vermist opgegeven boot bleek "vrolijk" op het Dokkumer Ee in Friesland te varen.

Familieleden van de twee opvarenden hadden woensdagochtend de Kustwacht gewaarschuwd toen het schip niet op de plaats van bestemming, de haven van Terschelling, was aangekomen. De Kustwacht begon daarop een grootschalige reddingsactie.
De opvarenden hadden dinsdag na vertrek vanaf Schiermonnikoog echter besloten het binnenwater op te zoeken. Dat bericht was niet aan het thuisfront doorgegeven. Dit toont des te meer aan dat het van groot belang is dat als u het water op gaat, u de achterblijvers ook goed informeert over uw plannen. Met alle moderne middelen van communicatie is dat een kleine moeite en juist omdat de communicatie zo makkelijk is, raken mensen ook eerder ongerust als ze even niets van u horen. En vergeet niet, dat als er echt iets aan de hand is, het dan ook van groot belang is dat eventuele achterblijvers tijdig de juiste hulp kunnen waarschuwen.

Deels bron: ANP

Nieuwe Binnenvaartwet

Op 1 juli 2009 treedt de Binnenvaartwet in werking. Met de nieuwe Binnenvaartwet wordt de Technische Richtlijn 2006/87/EG geïmplementeerd en vervangt drie bestaande wetten die betrekking hebben op de binnenvaart. Deze wetten (Wet Vervoer Binnenvaart, Wet Vaartijden en Bemanningssterkte Binnenvaart, en Binnenschepenwet) zijn grotendeels ongewijzigd in de Binnenvaartwet opgenomen. Er zijn ook enkele wijzigingen die met techniek, vergunning en vaarbewijs hebben te maken.

De Binnenvaartwet is niet van toepassing op een pleziervaartuig dat:

 • op vol vermogen langzamer vaart dan 20 kilometer per uur;
 • of korter is dan 15 meter;
 • of indien lengte x breedte x diepgang 100 of minder is.

De wet is ook niet van toepassing op een passagiersschip dat:

 • bestemd is voor minder dan 13 personen, buiten de bemanning;
 • of korter is dan 15 meter;
 • of op vol vermogen langzamer vaart dan 20 kilometer per uur.

Evenmin heeft de Binnenvaartwet betrekking op een vrachtschip dat:

 • een lengte van 15 meter of minder heeft;
 • of als lengte x breedte x diepgang 100 of minder is.

In andere gevallen is de Binnenvaartwet wel van toepassing.

Pleziervaartuig
Als uw vaartuig valt onder de Binnenvaartwet, heeft u een certificaat van onderzoek nodig en een vaarbewijs.

Heeft u een klein vaarbewijs zonder dat u vaart op een schip waarvoor een vaarbewijsplicht geldt dan is de nieuwe Binnenvaartwet ook voor u relevant. Immers in deze nieuwe wet wordt bepaald dat een klein vaarbewijs vanaf 1 juli geldig blijft tot uw 70e verjaardag. Pas daarna hoeft u uw klein vaarbewijs te gaan verlengen.

Passagiersschip
Als uw passagiersschip valt onder de Binnenvaartwet, heeft u voor toegang tot de markt een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Verder zijn een certificaat van onderzoek en een groot vaarbewijs nodig. Voor schepen met een lengte van 25 tot 40 meter is het mogelijk met een beperkt groot vaarbewijs te varen.
De vergunning en het vergunningsbewijs, de inschrijving en het inschrijvingsbewijs zijn komen te vervallen.

Vrachtschip
Als uw vrachtschip valt onder de Binnenvaartwet, heeft u voor toegang tot de markt een bewijs van vakbekwaamheid nodig. Verder zijn een certificaat van onderzoek en een groot vaarbewijs nodig. Voor schepen met een lengte van 25 tot 40 meter is het mogelijk met een beperkt groot vaarbewijs te varen.
De vergunning en het vergunningsbewijs, de inschrijving en het inschrijvingsbewijs zijn komen te vervallen.

Bron: deels IVW

Training gevaargoed over zee voor walpersoneel vanaf 2010 verplicht

Vanaf 1 januari 2010 is een training in de IMDG Code (International Maritime Dangerous Goods Code) verplicht voor walpersoneel. De IMDG Code is de internationale code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee. Ook moeten betrokken bedrijven kunnen aantonen dat taakgerichte training is gevolgd, bijvoorbeeld door het bijhouden van een trainingsoverzicht. De Inspectie Verkeer en Waterstaat zal toezien op de naleving van deze verplichting.

Het uitgangspunt is dat een werknemer alle artikelen van de IMDG Code kent die van toepassing zijn op de door hem uit te voeren taken. Het is niet noodzakelijk dat hij alle artikelen kent.

Reden voor het invoeren van deze verplichting is dat alleen kennis van ADR-regelgeving (vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg) onvoldoende is voor walpersoneel. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen per schip gelden bijzonderheden die ook van belang zijn voor walpersoneel. Zo zijn de krachten die op de lading werken anders aan boord van een schip en zijn er andere regels voor het samenvoegen van lading in containers.

Training walpersoneel IMDG Code
Per 1 januari 2010 wordt de training voor walpersoneel betrokken bij vervoer van gevaarlijke stoffen over zee verplicht. Dit volgt uit amendment 34 van de International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code.

De IMDG Code (1.3.1.1) schrijft voor dat een bedrijf dat walpersoneel heeft die betrokken zijn bij het transport van gevaarlijke stoffen over zee, aangeeft welke werknemers dit zijn, welk niveau van training nodig is en welke trainingsmethodes worden gebruikt. In de IMDG Code is een lijst opgenomen met walpersoneel en andere werknemers die hieronder kunnen vallen. Tevens wordt aangegeven welke onderdelen in een training kunnen thuishoren.

Certificering
Zoals aangegeven geeft de IMDG Code onderwerpen die in een training kunnen worden meegenomen. De IMDG Code schrijft echter niet voor dat de training wordt gevolgd aan een door de overheid erkend instituut. Door de Inspectie worden dan ook geen traininginstituten erkend. Daarnaast wordt er door de Inspectie geen eisen gesteld ten aanzien van de inhoud van de training. Voor walpersoneel die een training heeft gevolgd, in-house of bij een trainingsinstituut, moet een trainingsoverzicht worden bijgehouden (1.3.1.3). Er wordt hiervoor geen certificaat of ander bewijs door de Inspectie afgegeven. De vorm van het trainingsoverzicht wordt door de IMDG Code of door de Inspectie niet voorgeschreven. Van belang is dat uit het trainingsoverzicht blijkt wie de training heeft gevolgd en wanneer de training is gevolgd.

Toezicht
Toezicht op deze verplichting vindt plaats door de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Toezichteenheid Zeevaart, Unit Gevaarlijke Stoffen. Het toezicht vindt plaats tijdens de bestaande bedrijfsinspecties. Er kan dan gecontroleerd worden of personen een training hebben gehad en of dit kan worden aangetoond. Hierbij is het uitgangspunt dat een werknemer alleen kennis hoeft te hebben van dat deel van de IMDG Code, dat op zijn of haar werk van toepassing is. Het is niet noodzakelijk dat iedere werknemer binnen het bedrijf alle artikelen van de IMDG code kent. Of personen een opleiding hebben gehad, kan gecontroleerd worden door het stellen van vragen.

Aandachtspunt is dat een training die alleen de ADR-regelgeving heeft behandeld niet door de Inspectie als voldoende wordt beschouwd. Reden hiervoor is dat bij vervoer van gevaarlijke stoffen per schip enkele bijzonderheden gelden. Zoals de krachten die op de lading werken en de verschillen bij samenlading aan boord van een zeeschip.

Bron: IVW

Team Delta Lloyd komt als vijfde aan bij Hoek van Holland

Team Delta Lloyd arriveerde vanochtend in de achtste etappe van de Volvo Ocean Race als nummer vijf bij Hoek van Holland. De zeilploeg van de Spaanse schipper Roberto Bermudez de Castro, met vier Nederlanders aan boord, zette na de tweede boeironding vlak onder de Nederlandse kust opnieuw koers naar volle zee met een krachtige wind in de zeilen. Later deze week wordt de vloot van zeven boten in de Zweedse finishplaats Marstrand verwacht.

Foto: Team Delta Lloyd

Nieuwe club voor de lobby van de watersportsector

Diverse landelijke branche-organisaties voor de watersportsector slaan de handen ineen en hebben een nieuwe organisatie opgericht die de belangen van de sector in Brussel bij de EU moet behartigen. De ELMIF, European Leisure Marine Industries Federation is opgericht en verenigt de twee al bestaande Europese belangen clubs EU Recreational Marine Industry Group (EURMIG) en de European Confederation of Nautical Industries (ECNI). Aan de oprichting van de nieuwe organisatie gingen twee jaar van onderhandelingen vooraf.
De nieuwe lobbyclub zal ook de samenwerking zoeken met het internationale en wereldwijd opererende ICOMIA.

In EURMIG zijn dertien landelijke branche of industrie organisaties verenigt. Voor Nederland is dat de Hiswa en voor België Nautibel. Namens de Hiswa zal de heer Conijn van Conyplex (Contest) zitting nemen en namens Nautibel neemt Eddy Coenen zitting in het bestuur.

Eddy Coenen is de zaakvoerder van opleider Naviclass en onder andere auteur van het boek Veilig varen.

Platbodem zinkende in Enkhuizen

Afgelopen vrijdag dreigde een platbodem te zinken in de haven van Enkhuizen. Oplettende voorbijgangers zagen dat een platbodem in de Buyshaven vol met water stond en dreigde slagzij te maken. Na een half uur pompen hadden de reddingsmaatschappij en de brandweer het lek boven.

Er bleek een slang van de bilgepomp te zijn losgeschoten en doordat deze onder de waterlijn uitkwam kon de slang uit zich zelf gaan hevelen, waarbij er water van buiten werd aangezogen en het schip dus steeds voller liep. Elk jaar lopen er op deze manier altijd weer een paar schepen onder met alle schadelijke gevolgen van dien.
Controleer daarom regelmatig de aansluitingen van slangen en leidingen. En als u van boord gaat kunt u het beste alle afsluiters naar buiten dichtzetten.

Een losse slang kan uit zich zelf gaan hevelen als het losse eind binnenboord lager ligt als de opening buitenboord die onder water zit. Ook als de opening buitenboord niet onderwater ligt moet u alert blijven. Uw schip kan immers door omstandigheden dieper of scheef komen te liggen, waarmee een opening toch wel onder water raakt en het hevelen kan beginnen.

Gelukkig is hier veel erger door kordaat optreden voorkomen.

Garmin vaarkaart voor Nederland gereed

Voor de Hiswa in Amsterdam dit voorjaar las ik een aankondiging dat Garmin een vaarkaart voor Nederland zou uitbrengen, die ook op hun autonavigatiesystemen moesten werken. Enthousiast bezocht ik de Garmin stand op de Hiswa, maar helaas alles bleek niet klaar en er was zelfs nog geen demonstratie mogelijk. Nu eindelijk, zoveel maanden later, bericht Garmin dat de vaarkaart voor Nederland helemaal klaar en leverbaar is.

Er was al de Digitale Vaaratlas voor Tomtom en Garmin, maar deze projecteert een laag met watersportinformatie over de standaard Tomtom/Garmin kaart. De Garmin vaarkaart belooft echter een echte complete vaarkaart op uw autonavigatiesysteem.
Ik heb de kaart inmiddels opgevraagd en laat u mijn eerste ervaringen weten zodra ik alles werkend heb.

Interessant om te weten is dat de kaarten zijn gebasseerd op kaartmateriaal van Cosmic Navigation. Deze laatste is ook de maker van de Digitale Vaaratlas. Ik ben dus benieuwd wanneer zij zelf komen met een echte vaarkaart voor Tomtom en andere autonavigatiesystemen.

Voor Tomtom en andere merken is er voorlopig nog steeds de Digitale Vaaratlas ...

Kegelschepen mogen naast elkaar liggen

Binnenvaartcontainerschepen, met één of twee blauwe kegels, hoeven sinds 4 juni bij containerterminals in de Rotterdamse haven geen onderlinge afstand van minimaal vijftig meter meer aan te houden (artikel 7.07 van het BPR). Die afstand is teruggebracht naar nul meter. De schepen mogen dus ook naast elkaar afmeren. Dat heeft de havenmeester van Rotterdam,
tevens rijkshavenmeester voor de regio Rotterdam-Rijnmond besloten. In een 2 juni in de Staatscourant gepubliceerd besluit verleent hij vrijstelling aan de schipper van een schip, duwstel of gekoppeld samenstel, van het verbod om ligplaats te nemen of te hebben, binnen een afstand van vijftig meter van een ander schip, duwstel of gekoppeld samenstel dat bepaalde gevaarlijke stoffen vervoert.

Toets uw kennis; Examentraining ADN(R) ...

Hola! Buenos tardes (2)

Of te wel hallo goede middag. Inderdaad uw redacteur geniet van zijn laatste vakantiedag.
Zoals vorige week beloofd heb ik hier ook naar de diverse watersportmogelijkheden gekeken.
Vanaf Barcelona naar het Zuiden tot aan de Ebro Delta zijn er goede watersportmogelijkheden. Alleen wordt daar zichtbaar nog niet veel gebruik van gemaakt. De jachthavens zijn niet al te groot en ook de schepen die er liggen lijken gemiddeld kleiner als te zien in de jachthavens langs bijvoorbeeld het IJsselmeer. Ook andere watersporten als windsurfing ed. zijn niet echt zichtbaar. Dat komt natuurlijk ook door de uitgestrektheid van het gebied. Er is hier heel veel kust en heel veel water met ontelbare haventjes, strandjes, baaitjes en ankerplaatsen.
Voor meer informatie over de vaardocumenten in Spanje ...

De vakantie zit er helaas weer bijna op. Maar de accu weer opgeladen, ben ik volgende week weer bij u terug met een nieuwe Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Brug of tunnel van Fehmarn naar Denemarken

In het Maritime Journal las ik dat er opdracht is gegeven voor het ontwerpen van vaste oeververbinding van het Duitse Fehmarn naar Denemarken. Dit moet de langste vaste oeververbinding worden.
http://www.maritimejournal.com/archive101/2009/june/port,_harbour_and_marine_construction/fehmarn_engineering_plans_go_ahead

Veiligheidstraining verplicht voor wedstrijdzeilers

ISAF Safety course opleiding verplicht voor internationale zeilwedstrijden

Schippers en bemanningsleden die een oceaanoversteek willen maken en/of wensen deel te nemen aan internationale zeilraces (ISAF offshore special regulations 6.01) moeten tegenwoordig een verplichte ISAF Safety Course gedaan hebben. Naviclass uit België organiseert op 11 en 12 juli in Bergen op Zoom (Nl) een dergelijke training voor de speciale prijs van € 300 (Btw inclusief). 11/6/2009: de opleiding is inmiddels vol.

Als Viking naar London?

Monster aan op het meest beroemde vikingschip ter wereld en vaar op uniekewijze London binnen. "Het is ruim 800 jaar geleden dat het laatste vikingschip de Thames op voer",aldus Robert MacDonald, eigenaar van The Thor, die van plan is dat binnen enkele dagen te doen. Naar zijn zeggen volgt een Koninklijke ontvangst. Wachtend op enthousiaste bemanningsleden heeft de Zeezeilschool Scheveningen hem in Scheveningen een ligplaats en andere onderseuning gegeven.

Robert heeft zijn Viking schip uit miljoenen ijsstokjes gemaakt met de hulp van 6.000 kinderen over de hele wereld. Het is een uniek project en inmiddels hetmeest gezochte schip op google.
Robert wil zo snel mogelijk de overtocht naar Engeland maken en zoekt daarvoor enthousiaste bemanningsleden. Bel hem wanneer je het leuk vindt om als viking zeiler met hem mee te gaan. Je kunt Robert bereiken op 06-38315354. Met name zeilers die ervaring hebben/willen opdoen met dwarsgetuigde schepen worden uitgenodigt om aan te monsteren.

Cornelia erkend als varend monument

Het wachtschip van de Vlaardingse zeeverkennersgroep De Geuzen, het m.s. Cornelia, is opgenomen in de lijst van historische vaartuigen. De lijst maakt onderdeel uit van het nationale register varende monumenten. Hierdoor is de Cornelia nu officieel bestempeld als cultureel erfgoed. De status was voor onze waterscouting groep niet eenvoudig te bereiken. Het feit dat het m.s. Cornelia honderd jaar oud is, is niet voldoende. Het schip moet aan verschillende eisen voldoen om voor de status in aanmerking te komen. Het m.s. Cornelia is in 1934 omgebouwd van zeilschip naar motorschip met een HMG dieselmotor, waarbij de mast is verplaatst naar de huidige plaats van de hijsinstallatie. Sinds die tijd is er weinig veranderd aan het m.s. Cornelia, de motor en de hijsinstallatie doen het nog steeds.

Superjacht loopt op de rotsen

In 2004 liep het superjacht Mirabella V op de rotsen aan de Cote d' Azure bij Cap Ferrat. Vannacht liep het 130 voet lange motorjacht Pari op ongeveer dezelfde plek op de rotsen, nadat zij van haar ankerplaats was losgeraakt door de harde wind.

Dit terwijl er zes bemanningsleden en twee gasten aan boord waren. Gezien het tijdstip van het ongeluk lagen deze waarschijnlijk allemaal te slapen. Dit ongeluk toont des te meer aan dat de bemanning altijd goede uitkijk moet houden. Als men voor anker ligt betekent dat minimaal dat er dan ook regelmatig een controle wordt gedaan van het ankergerei en de positie. Dat kan eenvoudig door een simpele peiling op een of meerdere vaste objecten op de wal of door het instellen van een GPS alarm. Of een anker krabt is meestal ook vast te stellen door te voelen aan de ankerketting of ankerlijn. Als een anker krabt dan zal de ankerlijn of -ketting trillen. Deze trilling is beslist anders als de trilling die soms in een ankerlijn zit als er spanning op staat.

Volgens ooggetuigen kwam het schip aan het einde van de dag aan en koos een ankerplaats niet te ver van de rotsen. Er was een waarschuwing afgegeven voor windkracht 7 met aanlandige wind. De keuze om dan dicht bij de rotsen op lagerwal te ankeren lijkt dan niet verstandig. En een GPS alarm is in dergelijke omstandigheden beslist niet voldoende als vervanging voor een bemanningslid die de wacht houdt.

Waarmee ik overigens niets wil zeggen over de oorzaak van deze stranding. Deze is namelijk officieel nog niet bekend gemaakt. Alle aandacht is voorlopig gericht op het voorkomen van vervuiling en het redden van het jacht.

Ooggetuigen stellen verder dat het nog lastig zal worden het jacht van deze plaats te bergen. Misschien een klus voor het Nederlandse Smit Tak en Mamoet?

http://www.liveyachting.com/the-latest-news-on-the-sinking-of-superyacht-pari
Superyacht Pari on the rocks off Cap Ferrat
Video: Motor Yacht PARI on the rocks
Video: Yacht on the rocks
Image: A Superyacht Ran Aground
Image: Superyacht PARI on the rocks!
All that shine isn't always gold !
Synfo news
Synfo news 2
Synfo news 3
Echouement du Yacht M/Y Pari
Point n°3 Echouement du yacht M/Y Pari

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.