(On)duidelijkheid over marifoonkanaal 72

In het Handboek Marifonie dat elk jaar verschijnt staat een overzicht van de marifoonkanalen en voor welk verkeer deze gebruikt mogen worden. Kanaal 72 was in Nederland jarenlang gereserveerd voor intraship communicatie bij bergings- en sleepwerkzaamheden. Sinds een paar jaar mag er op dit kanaal ook sociaal verkeer plaatsvinden, zoals op kanaal 77.
Hier zijn ook al vragen over gesteld op recente examens voor het basiscertificaat marifonie. Dus als u binnenkort examen doet, dan maakt u hiervan het beste even een notitie in uw geheugen.

Stond dit nog zo in de 2009 editie van het Handboek Marifonie. In de 2010 editie die onlangs verscheen is de speciale functie van kanaal 72 nergens meer te vinden. Uiteindelijk heb ik op de website van het Agentschap Telecom de "Gebruikersbepalingen en procedures Maritiem mobiele radiocommunicatie" gevonden. In dit document staat de dubbele functie van kanaal 72 in Nederland.

Lesmateriaal voor marifonie vindt u in de Vaarwinkel op: http://www.vaarwinkel.nl/shop/products.asp?cat=25

Overigens heeft marifoonkanaal 72 in Belgie al langer en uitsluitend de bestemming voor sociaal verkeer.

Vaarbewijs uit je hoofd leren?

In een eerder artikel schreef ik over de Domein Adviescommissie van Vamex, de organisatie die de examens Klein Vaarbewijs, Marifonie en Groot Motorschip afneemt. Deze commissie beraadt zich over de toekomst van het examen Klein Vaarbewijs. In de daarvoor opgestelde discussiepunten stelt de commissie dat het behalen van het examen op dit moment voor velen niet veel meer is dan examenvragen (op een oefen cd) uit het hoofd te leren. Dat zou geen goede basis zijn voor veilig varen.

Vaarwijzer is erg ontstemd over deze niet onderbouwde stelling van de Domein Adviescommissie (DAC). Ten eerste doet deze geen recht aan die vele duizenden die het examen de afgelopen jaren gehaald hebben. De meerderheid van deze examenkandidaten heeft zich uiterst serieus op het examen voorbereid. Al dan niet met behulp van het herhalen van de leerstof door vragen te oefenen met een oefen cd.

De stelling "veel mensen leren voor het examen de examenvragen uit het hoofd" klopt verder ook van geen kant.
 1. Vamex en de DAC weten immers niet hoeveel mensen de examenvragen uit het hoofd hebben geleerd. Vamex vraagt mensen die het examen hebben afgelegd in een enquete naar hoe men zich op het examen heeft voorbereid. De resultaten uit deze enquete zijn vorig jaar gepresenteerd op de jaarlijkse docentenvergadering. Een groot aantal kandidaten bereidt zich inderdaad voor met zelfstudie en gebruikt daarbij een oefen-cd. Uit deze cijfers blijkt op geen enkele wijze dat er mensen naar het examen gaan die alleen maar vragen hebben bestudeerd. Ook zijn er geen cijfers beschikbaar die de mensen die slagen kunnen koppelen aan de wijze waarop zij voor het examen hebben geleerd.

 2. De examenvragen zijn al jaren niet meer openbaar. Het is dus onmogelijk om deze uit het hoofd te leren. Alle oude examens en vragen die in omloop zijn stammen uit het jaar 2008 of eerder.

 3. Promanent is marktleider wat betreft het maken van de genoemde oefen-cd's. Sinds 1995 maken wij al oefensoftware voor het Klein Vaarbewijs. Deze wordt door de ANWB uitgegeven en sinds 2 jaar maken wij ook een vergelijkbare cd voor VBO Vaarbewijsopleidingen. Op de cd van de ANWB staan ruim 1.000 oefenvragen en op de cd van VBO staan er ongeveer 780. Er is voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan waarmee wordt aantoond dat het voor de gemiddelde student onmogelijk is een dergelijk aantal vragen uit het hoofd te leren.

  Theorie: als men iets leert komt het in het korte termijngeheugen. Door bijvoorbeeld herhaling kan het geleerde naar het lange termijngeheugen verplaatst worden. De capaciteit van het korte termijn geheugen is beperkt. Je kan per keer dus maar kleine hoeveelheden leren.

  Ook de structuur van vragen en antwoordopties leent zich niet voor uit het hoofd leren. De kans dat een van de foute antwoorden blijft hangen is groter dan de kans dat het juiste antwoord blijft hangen. Dit zeker als een kandidaat geen verdere kennis van de leerstof heeft.
  Juist als een kandidaat wel (goede) kennis heeft van de leerstof, is de kans groot dat hij door herhaling van de leerstof via het veel oefenen met vragen, het geleerde beter kan onthouden en beter kan toepassen. Ook daar is voldoende wetenschappelijk bewijs voor en dat staat dus haaks op de stelling van de DAC.

 4. Vaarwijzer is onderdeel van Promanent. Wij kennen dus de oplagecijfers van de oefen-cd's, de oplage van de meeste studieboeken en het aantal mensen die de afgelopen jaren hun vaarbewijs haalden. De oplage van de boeken is altijd nog hoger dan het aantal verkochte cd's. Er zijn dus nog veel mensen die zonder oefen-cd examen doen. Naar schatting de helft van het aantal examenkandaten dat sinds 1996 examen deed, heeft gebruik gemaakt van een van onze training cd's.
  De stelling dat veel mensen het examen haalt door de cd uit het hoofd te leren diskwalificeert daarmee ongeveer de helft van het totale aantal mensen in Nederland dat een Klein Vaarbewijs heeft. Als een dergelijk aantal mensen dus zonder echte kennis het water op gaat zouden er aantoonbaar meer ongelukken moeten gebeuren. Dat is niet het geval.

Ik durf de stelling aan dat het dus eerder omgekeerd zal zijn. Namelijk dat door veel te oefenen met de oefen-cd er meer mensen slagen voor het examen en meer mensen een gemiddeld hoger resultaat scoren.

Het is wetenschappenlijk bewezen dat het geleerde beter blijft hangen door het geleerde veel te herhalen. Herhaling van de leerstof door het maken van (meerkeuze)vragen is een bewezen manier en wordt in bijna elke cursus of in elk leerboek toegepast.

Theorie: Informatie kan van het kortetermijngeheugen opgenomen worden in het langetermijngeheugen. Pas dan is er sprake van kennis. Herhaling is een van de voorwaarden om informatie van het kortetermijngeheugen naar het langetermijngeheugen te krijgen. Opslaan is echter één, vasthouden is een andere zaak. Daar komt onder andere de vergeetcurve van Ebbinghaus bij kijken (zie verder). Korte- en langetermijngeheugen en de relatie daartussen vormt de basis voor de meeste theoriën en wetenschappelijke bewijzen daarvoor die weer de basis vormen voor de wijze waarop wordt onderwezen.
Feit is dat het kortetermijngeheugen slechts een beperkte hoeveelheid aan informatie kan opslaan, bijvoorbeeld dus een rijtje van maximaa 8 punten.

Uit het hoofd leren noemt men ook wel reproducerend leren. Sommige kennis moet men wel uit het hoofd leren, omdat er geen onderliggende logica is om te begrijpen. Zo hebben we allemaal ooit het alfabet uit het hoofd geleerd. Maar niet in de volgorde ABC..Z, maar steeds in stappen en in logisch aangeboden pakketjes. Juist bij de meeste andere vakken geeft “uit het hoofd leren” slechte resultaten. Het geleerde blijft niet hangen en met name kennis die toegepast moet worden leent zich niet voor uit het hoofd leren.

Auteur, redactie en uitgever van een leerboek zullen er juist wel naar streven de leerstof zo te presenteren dat datgene wat de kandidaat geacht wordt te kennen ook opgenomen kan worden. Examenvragen lenen zich wat betreft structuur, presentatie en door de omvang van de vragenbank met vragen niet voor om deze letterlijk uit het hoofd te leren. Herhaling van het geleerde met behulp van vragen aan de andere kant, leent zich uitstekend voor het helpen onthouden van het geleerde.

De Duitse psycholoog Ebbinghaus ontdekte aan het einde van de 19e eeuw dat veel mensen ongeveer 80 procent van nieuw opgedane kennis binnen 24 uur zijn vergeten. Volgens Ebbinghaus is herhalen de remedie tegen het vergeten. Hij formuleerde een vuistregel voor een herhalingsschema dat ervoor zorgt dat de kennis in het langetermijngeheugen komt. De theorie van Ebbinghaus is de basis geweest voor vele (klassieke) didactische modellen. Vooral in de jaren ’50 is in het onderwijs veel nadruk gelegd op het stampen van kennis. De hedendaagse didactische theorieën leggen echter meer nadruk op het aansluiten bij reeds aanwezige kennis van een kandidaat. Het constructivisme neemt bijvoorbeeld aan dat nieuwe kennis snel in het langetermijngeheugen terechtkomt wanneer deze aansluit bij wat een kandidaat al weet. Reeds aanwezige kennis wordt geactiveerd door het stellen van vragen.

Deze opzet is terug te vinden in veel cursussen en leerboeken. Na elk een leerblok of hoofdstuk treft men een aantal vragen aan over dat deel van de leerstof. En aan het einde van de cursus of boek zijn voorbeeld toetsen opgenomen die gaan over de gehele leerstof. Op het voortgezet onderwijs was en is het gebruikelijk dat een ruime tijd voordat het landelijk examen begint de docenten alle leerstof met de leerlingen hebben doorgewerkt en zich dan eigenlijk alleen nog maar bezighouden met het laten oefenen van oude examens.

De door ons uitgegeven software met examentraining is daar ook voor bedoeld. Oefenvragen en oefeningen die horen bij delen van de leerstof en oefenexamens en oude examens over de gehele leerstof.

De praktijk is dat cursisten pas enkele dagen voor het examen beginnen met het herhalen van de stof. Op dat moment zijn ze vrijwel alles wat ze tijdens de lessen hebben geleerd weer vergeten. Door na afloop van elk leerblok vragen te oefenen komt dit deel sneller in het langetermijngeheugen. En door voor het examen dit geheugen extra te activeren door over de gehele leerstof te toetsen bereiken we dat een kandidaat beter voorbereid aan een examen begint, maar ook dat de leerstof daarna blijft hangen en toegepast wordt.
Onze primaire doelgroep zijn met name de watersporters. Zij zijn niet dagelijks op het water en voor deze groep is het goed onthouden van wat geleerd is voor de praktijk dus nog van extra belang, omdat zij niet de dagelijkse routine van de professional zullen hebben.

Met bovenstaande hoop ik meteen het belang van veelvuldig oefenen met vragen voldoende te hebben toegelicht.
Veelvuldig oefenen van vragen voor het examen Klein Vaarbewijs doet u met een van onze cd's voor examentraining. U vindt deze in de Vaarwinkel ...

Nieuwe ANWB waterkaarten

De waterkaarten en -atlassen van de ANWB zijn een begrip. Al jarenlang wijzen zij u de weg op het water. Geen schipper kan zonder. Ook veel gebruikt in de binnenvaart. Er zijn maar liefst 18 verschillende waterkaarten en al 4 speciale uitgaven, zoals bijvoorbeeld voor de "staande mast route".

De ANWB vaarkaarten zijn zeer nauwkeurige kaarten op basis van gegevens van de Topografische Dienst van het Kadaster en van de Hydrografische Dienst. Alle kaarten hebben een uitgebreide legenda en zijn zeer gebruiksvriendelijk. De kaarten bevatten onder andere extra iInformatie over jachthavens, bakens en doorvaartafmetingen worden duidelijk weergegeven. Het kaartbeeld is zeer overzichtelijk.

Elk jaar wordt ongeveer de helft van deze kaarten nieuw uitgegeven, zodat de hele serie om te twee jaar compleet vernieuwd is. Dit jaar worden er 10 waterkaarten vernieuwd en verschijnen er 2 nieuwe speciale vaarkaarten.

Alle ANWB Waterkaarten en -atlassen van uitgave 2010/2011 zijn inmiddels verschenen. Dat zijn:

Ook is een nieuwe speciale kaart verschenen voor het Groene Hart in Holland en de Randstad. Ideaal voor sloepvaarders in dit mooie vaargebied. Binnenkort verschijnt nog een nieuwe uitgave van de speciale vaartkaart voor de Friese meren.

Alle ANWB Waterkaarten-, atlassen en speciale vaarkaarten zijn de bestellen in de Vaarwinkel ...

Nieuw cd-rom Examentrainer Stuurbrevet & VHF/SRC

In aansluiting op de Studiewijzer Stuurbrevet brengt VBO nu ook een cd-rom Examentraining Stuurbrevet & VHF/SRC op de markt. Met deze cd-rom kunt u zich thuis op de computer goed voorbereiden op de examens Beperkt en Algemeen Stuurbrevet of voor de examens voor het VHF marifoniecertificaat en het SRC Short Range Certificate.

Op de cd vindt u een groot aantal oefenvragen, verschillende oefeningen en oefenexamens. Ook kunt u met de software zelf oefeningen en ook onbeperkt examens genereren. Samen met de Studiewijzer is de Examentrainer de beste voorbereiding als u binnenkort examen doet.

Mobiele telefoon aan boord


De mobiele telefoon kan steeds meer en krijgt steeds meer functies die ook aan boord handig kunnen zijn. Active Caption schreef een aardig artikel die u helpt bij uw keuze. Klik hier ...

Nieuwe uitgaven van VBO

In deze nieuwsbrief schreef ik al meerdere keren over nieuwe uitgaven die verschenen bij VBO Vaarbewijsopleidingen. Ze blijven echter druk bezig, daar bij VBO. Deze week zijn wederom twee nieuwe uitgaven verschenen. Er zijn nog steeds docenten en cursisten die liever zonder een cd oefenen en speciaal voor hen heeft VBO nu een aantal examens netjes in een examenbundel bijeen gebracht.

Achtergrond: Aardig om te vermelden is dat Promanent geholpen heeft deze bundels samen te stellen. Promanent beheert de centrale vragenbank voor VBO. Uit deze vragenbank worden onder andere de cd-roms met examentrainers, maar ook de online cursussen van VBO gevuld met vragen, oefeningen en examens. Voor de examenbundels heeft VBO of recente examens gedigitaliseerd of met een zogenaamde toetsmatrijs door de computer examens laten samenstellen. De zo gemaakte examens zijn vervolgens in Word gezet, waarna VBO de bestanden nog kon redigeren en in de eigen huisstijl kon vormgeven. Vervolgens kon de drukker direct met deze bestanden aan de slag. Voor alle betrokkenen een efficiente manier van werken.

Noodsein in plaats van spoedsein bij man overboord

Vanwege een wijziging in de internationale ITU Radio Regulations, waarop ook de Nederlandse radio reglementen zijn gebasseerd, valt "man overboord" tegenwoordig onder het noodverkeer, dus het noodsein Mayday.
Het noodsein mag alleen worden gebruikt als er sprake is van ernstig en onmiddelijk gevaar, waarbij direct hulp nodig is. Iemand die overboord valt is in ernstig en onmiddelijk gevaar. Bijvoorbeeld omdat iemand al snel onderkoeld kan raken. Als u zonder hulp goed in staat bent de overboord gevallen persoon weer snel aan boord te krijgen dan hoeft u uiteraard geen noodsein uit te zenden. Als deze persoon vervolgens dringend medische hulp nodig heeft gebruikt u het spoedsein.

Voorheen mocht bij de situatie "man overboord" ook alleen het spoedsein Pan Pan gebruikt worden. Ook werd hier op het examen marifonie en Marcom-B regelmatig een vraag over gesteld.

Lesmateriaal voor het basiscertificaat marifonie vindt u in de Vaarwinkel ...

Achtergrond: De zogenaamde ITU Radio Regulations zijn de internationale regels over het gebruik van frequenties en procedures in het radioverkeer. De regels worden met enige regelmaat opnieuw bijgesteld tijdens de World Radiocommunications Conferences (WRC). Deze vinden om de zoveel jaar plaats. De publicatie van de regels wordt gedaan door de ITU, de International Telecommunication Union. De ITU is ingesteld door de Verenigde Naties en ook het WRC vindt onder die paraplu plaats. De afspraken zijn daarmee bindend voor alle deelnemende landen. Nederland wordt op het WRC vertegenwoordigt door het Agentschap Telecom. Onderdeel van de Radio Regulations zijn speciale afspraken voor het maritieme radioverkeer en onder andere wordt hierin vastgelegd wat nood-, spoed en veiligheidsverkeer is en hoe bijvoorbeeld de noodoproep moet luiden.
Tijdens de laatste WRC zijn de Radio Regulations aangepast waarbij er een verschuiving heeft plaatsgevonden van verschillende onderdelen. Consequentie daarvan is dat uitsluitend nog de GMDSS nooddefinitie van toepassing is en de daarbij behorende noodprocedure.

Het gevolg is dat "man overboord" nu ook geldt als noodsituatie; "the transmission of a distress alert or a distress call indicates that a mobile unit or person is threatened by grave and imminent danger and requires immediate assistance". Dit geldt zowel op de binnenwateren als op open zee.

Denk mee over het klein vaarbewijs

De examens voor het Klein Vaarbewijs worden afgenomen door de examenorganisatie Vamex. Vamex stelt zelf de examens samen met behulp van een zogenaamde toetsmatrijs. U doet examen op het beeldscherm van een computer. De toetsmatrijs is afgeleid van de exameneisen of afbakening, die door Vamex zijn opgesteld en door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn goedgekeurd.

Vamex is een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan en door de minister aangewezen als examenorganisatie voor onder andere het Klein Vaarbewijs. Oorspronkelijk is Vamex daartoe opgericht door de vier watersportbonden ANWB, Watersportverbond, KNMC en NWWB.

Het examen dat Vamex samenstelt, maar ook cursussen en lesmateriaal zijn gebasseerd op de genoemde afbakening en de toetsmatrijs. De examens en de examenvragen zelf zijn niet openbaar. Vamex heeft een interne Domein Advies Commissie (DAC) ingesteld die onder andere advies geeft over de exameneisen, de afbakening, de toetsmatrijs en de verplichte leerstof. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties uit de plezier- en beroepsvaart, overheid en watersportopleidingen (Univaer).

De DAC bezint zich op dit moment over de toetstermen en exameneisen voor het Klein Vaarbewijs. Daarvoor heeft men een aantal punten geformuleerd waarover men een standpunt wil innemen. Voordat hierover standpunten worden ingenomen bestaat de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken. Dat kan nog tot eind maart (2010).
Vaarwijzer heeft natuurlijk een eigen mening en is ook benieuwd naar uw mening. Hieronder worden alle punten besproken. Wat de mening van Vaarwijzer is wordt steeds in het blauw aangegeven.

Doelstelling van het examen
De DAC denkt na over de doelstelling van het examen. Daarbij houdt men onder andere rekening met nieuwe technische ontwikkelingen, gedrag op het water en internationale afspraken voor het gelijkstellen van het klein vaarbewijs met andere vaarbewijzen in Europa.

Vaarwijzer is van mening dat het doel van het Klein Vaarbewijs is de veiligheid op het water te verbeteren en er zorg voor te dragen dat iedereen goed voorbereid het water op gaat. De doelstelling van het examen moet zijn objectief te toetsen of de kennis op het juiste niveau aanwezig is.
Het Klein Vaarbewijs geeft de bevoegdheid om zelfstandig als schipper het water op te gaan. De kennis en vaardigheden die men heeft moeten daarvoor voldoende zijn.

De doelstelling van het huidige examen is:
"Het toetsen van de diverse vaarreglementen en het geven van enig inzicht in de
praktijk van het veilig varen en de veiligheid aan boord."
De nieuwe aangepast doelstelling van het examen zou moeten zijn:
"Het toetsen van de kennis en vaardigheden omtrent de veiligheid aan boord en
het veilig en verantwoord varen."
Dit omvat bijvoorbeeld:
 1. Kennis, inzicht en het kunnen toepassen van kennis omtrent de gedragingen van het schip in het water en de krachten die daarbij van belang zijn.
 2. Kennis, inzicht en het kunnen toepassen van kennis omtrent het manoeuvreren in havens sluizen en andere bijzondere omstandigheden.
 3. Toepassen van kennis omtrent het ‘zeeklaar maken’.
 4. Kennis, inzicht en het kunnen toepassen van kennis omtrent het tijdig herkennen van potentieel gevaarlijke situaties en deze adequaat kunnen oplossen (handelen in de belangrijkste gevaarlijke situaties).
 5. Kennis van handelen omtrent waarborgen van de veiligheid van zowel opvarenden als anderen op en rondom het water (te snel varen, boeggolf schepen en boten aan de steiger).
 6. Rekening houden met andere vaarweggebruikers.
 7. Kennis van de voor de doelgroep relevante regelgeving in het BPR en RPR.
 8. Kennis van de meteorologie.
 9. Kennis omtrent het raadplegen van de juiste hulpmiddelen/ boekwerken voor nationale en internationale afwijkende regels.
Vaarwijzer kan zich prima vinden in bovenstaande onderwerpen.

Eindtermen en toetsmatrijs
De DAC denkt na over de eindtermen en de gebruikte toetsmatrijs.

Met name het examen Klein Vaarbewijs I is naar de mening van Vaarwijzer een soort van "instap-niveau" en dient daarmee de minimaal benodigde kennis voor veilig varen te omvatten. De huidge exameneisen voor het Klein Vaarbewijs I zijn daarvoor naar onze mening wel voldoende.
Als er een algemeen verplicht vaarbewijs komt dan zijn de huidige eisen voor het Klein Vaarbewijs I wellicht iets te zwaar. Een Klein Vaarbewijs onder het niveau van Klein Vaarbewijs I als nieuwe instap zou aan te bevelen zijn. Daarbij kijk ik naar het niveau zoals in Belgie bestaat voor het Beperkt Stuurbrevet.
Belangrijk is dat de drempel voor het behalen van dit dan algemeen verplichte diploma niet onnodig hoog komt te liggen.
Vaarwijzer is verder van mening dat het huidige examen Klein Vaarbewijs II voldoet, mits er meer aandacht komt voor de moderne navigatie- en communicatiemiddelen.

Graag wijs ik op de wat bijzondere positie van het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN). Klein Vaarbewijs I en TKN geeft nu recht op Klein Vaarbewijs II en een ICC Coastal Waters. TKN is echter zwaarder als Klein Vaarbewijs II. Met Klein Vaarbewijs II kunt u met een verkort examen TKN halen. Vaarwijzer ziet graag dat het TKN een meer officiele status krijgt. Bijvoorbeeld als een verplicht Klein Vaarbewijs III voor de kustwateren.

De wijze van examineren
Ook wil de DAC een standpunt innemen over de wijze van examineren.

Vaarwijzer vindt de huidige wijze van examineren via een beeldschermexamen en overwegend meerkeuzevragen afdoende.

In het huidige examen komen zowel drie- als vierkeuze vragen voor. In het aanvullende examen voor Klein Vaarbewijs II staan ook enkele open vragen met navigatievraagstukken.

Vaarwijzer is van mening dat de huidige opzet van examineren in de praktijk prima voldoet. Voor veel kandidaten zijn de open navigatievraagstukken in Klein Vaarbewijs II een struikelblok. Wat mij betreft mogen deze vragen vervangen worden door meerkeuze vragen. Openvragen horen wat betreft niveau wellicht beter thuis op het examen Kustnavigatie.

Opmerking: het computersysteem van Vamex kan open vragen niet automatisch nakijken. De examinering en nakijken van het examen Klein Vaarbewijs II is daarom gebaat bij een volledig meerkeuze examen. Overigens kan de examentraining software van Promanent wel overweg met de open vragen ...

De commissie stelt dat het behalen van het examen op dit moment voor velen niet veel meer is dan examenvragen (op een oefen cd) uit het hoofd te leren. Dat zou geen goede basis zijn voor veilig varen.

Vaarwijzer is erg ontstemd over deze verder niet onderbouwde en ongenuanceerde stelling van de DAC. Zij doet op deze manier geen recht aan die vele duizenden die het examen de afgelopen jaren gehaald hebben. De overgrote meerderheid van deze examenkandidaten heeft zich uiterst serieus op het examen voorbereid. Al dan niet met behulp van het herhalen van de leerstof door vragen te oefenen met een oefen cd. Omdat dit niet het onderwerp is van dit artikel kom ik daar een andere keer op terug. Klik hier voor dit artikel ...

De DAC bekijkt of het examen uitgebreid moet worden met extra vragen.

Naar mijn mening is het huidige examen prima van opzet. Dertig vragen voor het Klein Vaarbewijs en nog eens 25 voor het aanvullende examen is een goede opbouw en biedt voldoende ruimte om de kennis van de kandidaat te toetsen. Meer vragen in een examen is niet nodig en maakt het afnemen van examens ook minder efficient.
Ook als de afbakening in aantal onderwerpen toeneemt is er niet meteen een noodzaak om meer vragen op het examen te stellen. Een goede opzet van de toetsmatrijs draagt meer bij aan een goed examen, dan het aantal vragen.

Uitbreiding leerstof
De DAC denkt aan een verbreding van de afbakening van de voorgeschreven leerstof. Onder andere door een uitbreiding met: gedragscode op het water, interne en externe veiligheid, milieu en marifonie.

In de basis voldoet de afbakening goed. Vaarwijzer kan zich prima vinden in een uitbreiding met de gedragscode, veiligheid en het milieu. Onduidelijk is wat de DAC bedoelt met interne en externe veiligheid. Verder zie ik graag een uitbreiding met de moderne navigatie- en communicatiemiddelen en hoe deze in te zetten voor een veilige vaart.
Voor het gebruik van de marifoon is er een verplicht bedieningscertificaat. Het Klein Vaarbewijs is niet bedoeld als vervanging voor dit certificaat. Voor het Klein Vaarbewijs examen volstaat naar mijn mening enige kennis over nut en noodzaak van een marifoon en enige kennis over de regels wanneer een marifoon verplicht is en wat verplicht is als men een marifoon aan boord heeft.

Vragenbank
De DAC geeft als advies dat Vamex een grotere en betere vragenbank opbouwt. Het examen wordt nu opgebouwd uit een vragenbank met een groot aantal vragen. Vroeger waren deze vragen nog min of meer openbaar. Sinds over is gegaan op het beeldschermexamen is dat niet meer zo. Vaarwijzer weet dat de vragenbank sindsdien wel is aangepast, maar dat dit met name taalkundige aanpassingen en aanpassingen aan de nieuwe regels betrof. In omvang zou de vragenbank niet veel zijn toegenomen. Er zijn wel vragen bijgekomen, maar minder relevante vragen zijn er ook weer uitgehaald.

Vaarwijzer vindt dat de omvang van de vragenbank niet iets is om een mening over te geven. Dat is veel meer iets voor Vamex intern. Belangrijk is dat de vragen de kennis op het juiste niveau toetsen en dat het examen een evenwichtige afspiegeling is van de exameneisen. Verder moeten willekeurige examens onderling vergelijkbaar zijn wat betreft zwaarte. Als daarvoor een grotere vragenbank nodig is dan is dat zo.
Al jarenlang wordt er door examenkandidaten en docenten commentaar gegeven op de wijze van vraagstelling in het examen. Elke verbetering daarin is welkom. Uitgangspunt moet zijn dat de vragen goed aansluiten bij de gemiddelde examenkandidaat en dus niet bol staan van vaktermen en lastige of kromme zinnen.

Gebruik van moderne media
De adviescommissie overweegt om ook andere moderne media in vragen terug te laten komen. Zoals bewegende beelden in animaties of video en ook het gebruik van foto's.

Naar mijn mening is dat niet absoluut noodzakelijk om een beter examen te maken. Vaarwijzer weet uit ervaring dat het maken van goede afbeeldingen, video en animaties kostbaar en tijdrovend is. De examenkandidaat is niet gebaat bij een kostenverhoging. Wel kan ik mij voorstellen dat het examen en in het verlengde de leerstof hierdoor op een aantal onderdelen minder droog wordt. Dat kan van belang zijn om ook een jongere doelgroep aan te spreken. Echter het materiaal moet dan wel meteen van goede kwaliteit zijn. Slechte beelden of animaties kunnen juist meer kwaad doen.
Vaarwijzer wijst er op dat het door Vamex gebruikte materiaal, dat uiteindelijk door de examenkandidaten betaald zal worden, straks ook niet openbaar zal zijn. Uitgevers van lesmateriaal zullen zelfstandig ook in multimedia lesmateriaal moeten investeren. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een prijsverhoging van cursussen, leerboeken en oefen cd's. Ik geef de DAC en Vamex ten zeerste in overweging om dit materiaal collectief samen met de opleiders en uitgevers te verzamelen of samen te stellen en daarna in het publieke domein "vrij te geven". De markt voor de watersportopleidingen is te klein om dergelijke investeringen verantwoord als bedrijf alleen te doen.

Zwaarder examen?
Er gaan stemmen op om het examen zwaarder te maken. Anderen vinden juist dat het examen makkelijker moet zijn, maar dan bijvoorbeeld wel voor iedereen verplicht. Ook zaken als lastenverzwaring of -vermindering voor de burger spelen in deze discussie mee.

Vaarwijzer is voorstander van een algemeen verplicht vaarbewijs voor iedere schipper op het water. Met die kanttekening dat ik mij kan voorstellen dat er een nieuw niveau komt net onder het niveau van het huidige klein vaarbewijs I. Ik ben zeker geen voorstander van een zwaarder examen. Eerder zie ik iets in een uitbreiding boven Klein Vaarbewijs II met een zogenaamd Klein Vaarbewijs III dat inhoudelijk overeenkomt met het huidige TKN. Dus I en II een tandje lager en TKN officieel erkennen.

Praktijkexamen?
Al jaren gaan er ook stemmen op om het examen voor het Klein Vaarbewijs uit te breiden met een praktijkexamen. De DAC is benieuwd hoe u daar over denkt.

Vaarwijzer vindt een praktijkexamen voor Klein Vaarbewijs I en II niet wenselijk. Ook het examen TKN moet een theorie-examen blijven. Met een goede opzet van deze examens kunnen voldoende vaardigheden en toepassing van het geleerde getoetst worden. Binnen internationale afspraken is een praktijkexamen ook niet noodzakelijk.
Een overweging vind ik een model zoals de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) die kent of de lijn van opleiding, examens en praktijk die in Engeland wordt gevolgd. Kortom meerdere niveau's die goed op elkaar aansluiten en praktijk en theorie in de juiste mate verdelen.

Aardig is dat men in Belgie een theorie-examen voor het Stuurbrevet heeft dat een lager niveau heeft als het klein vaarbewijs. Echter om het Stuurbrevet te verkrijgen moet wel een praktijkcursus worden gedaan of moet men een bewijs van voldoende vaartijd kunnen overleggen. Die laatste optie moet denk ik altijd bestaan als men een praktijkexamen verkiest.

Praktisch lijkt mij een praktijkexamen klein vaarbewijs voor jaarlijks zo'n 20-25.000 kandidaten ook niet realiseerbaar. Het aantal examinatoren, examenvaartuigen en locaties zou dan erg groot worden en wie gaat deze investeringen betalen? Uiteindelijk is dat toch de examenkandidaat. Ook deze kostenverhoging is niet wenselijk.

Beter een verplicht vaarbewijs voor iedereen met een theorie-examen, dan een verzwaring van de bestaande vaarbewijsplicht met een praktijkexamen!

Alternatieven
De commissie vraagt zich verder nog af of er ook alternatieven denkbaar zijn.

Hierboven noemde ik al een heel andere opzet van diploma's en niveau's die goed op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld zoals in Engeland of de diplomalijnen van CWO. De bestaande lijn van Klein Vaarbewijs I, II, TKN, Groot Pleziervaartbewijs, Beperkt Groot Vaarbewijs A en B en Groot Vaarbewijs A en B is onoverzichtelijk. En er is geen parallel te trekken met de verschillende certificaten voor de maritieme radiocommunicatie.

Verder ben ik voorstander van een algemeen verplicht vaarbewijs. Een niveau onder het huidige Klein Vaarbewijs I zou dan een aardige instap kunnen zijn.

Voor een heel ander voorbeeld moeten we naar Amerika. In een groot aantal staten van de Verenigde Staten is ook een soort van vaarbewijs verplicht. De leerstof is meestal niet veel meer dan basiskennis over varen, betonning, vaarregels en veiligheid. Het examen kan men soms zelfs via internet afleggen. Het belangrijkste is dat dit zo verkregen vaarbewijs een middel is in de handhaving. Door het examen te doen verklaart men immers over de basis kennis te beschikken en zich hier ook aan te houden. Doet men dat niet dan wordt het bewijs ingenomen en kan men niet meer varen.

Hierboven heb ik een overzicht gegeven van de discussiepunten die er spelen rondom de examinering voor het Klein Vaarbewijs. Ik hoop hiermee ook duidelijk mijn mening te hebben weergegeven. Nu bent u aan de beurt en hoop ik dat u massaal op dit artikel wilt reageren. Ik ben erg benieuwd naar uw mening.
U kunt uw reacties eenvoudig onderaan dit artikel plaatsen of door via het contactformulier met mij contact op te nemen ...


HISWA trekt meer bezoekers

De afgelopen HISWA tentoonstelling in de RAI in Amsterdam trok meer bezoekers dan vorig jaar. Het bezoekersaantal steeg met 3% naar 51.849 bezoekers en de stemming onder bezoekers en standhouders was erg positief. Na een lange en koude winter is men weer toe aan het nieuwe vaarseizoen.
De volgende HISWA is van 1 tot en met 6 maart 2011.

Nieuwe website Dienst der Hydrografie

De website van de Dienst der Hydrografie is vernieuwd en daarmee is veel informatie op de website een stuk toegankelijker geworden. http://www.hydro.nl/

Niet vergeten!

De demodagen van Kok watersport mag u als watersportliefhebber niet missen. Tijd voor nieuwe plannen en tijd om kennis te maken met nieuwe producten. Productspecialisten zijn aanwezig van 10.00 uur tot 16.00 uur zowel op zaterdag als op zondag (13 en 14 maart). Naast productpresentaties en een deskundig advies kunt u rekenen op stuntaanbiedingen die alleen op deze twee dagen geldig zijn. Bezoek: http://www.kokwatersport.nl/demodagen voor meer informatie.

Derde editie van de 40 mijlsrace van Bru

Zaterdag 29 mei a.s. wordt de 3e editie gevaren van de 40 mijl van Bru, een doublehanded zeilwedstrijd op de Grevelingen. De Stichting 40 mijl van Bru organiseert voor de 3e keer in successie een doublehanded zeilrace rond het Grevelingenmeer met start en finish voor de haven van Bruinisse. Begonnen in 2008 met 52 schepen , in 2009 gegroeid naar 80 schepen, worden er dit jaar 100 schepen verwacht.

Gevaren wordt er in de klassen A, B en C ongemeten schepen en een of twee klassen ORC gemeten. De eerste start is om half 9 dus de deelnemers worden op vrijdag 28 mei al in de nieuwe haven van Bruinisse verwacht waar ze 2 nachten gratis kunnen liggen. Een uitgebreid walprogramma, de wedstrijd vanaf een rondvaartboot op de Grevelingen bekijken en een sportieve sfeer maken het laatste weekend van mei , óók voor de “schippers aan de wal” tot een geweldig spektakel. Inschrijven kan vanaf half maart op de site www.40mijlvanbru.nl

Eerste examen Groot Motorschip

Volgende week op 15 maart wordt voor het eerst het theorie-examen voor het CWO diploma Groot Motorschip afgenomen. Dit diploma moet u hebben als u een Groot Pleziervaartbewijs wilt aanvragen. http://www.vamex.nl
Als u op 15 maart meedoet aan het examen dan hoor ik daarna graag uw eerste reacties en ervaringen. Reageren kan hier onder aan dit stukje ...

Marifoon en AIS in één

Eerder in deze nieuwsbrief schreef ik over een speciale marifoon ontvanger, waarmee je niet kan uitzenden. Handig als tweede ontvanger aan boord. Veel lezers reageerden dat een ontvanger alleen niet bijdraagt aan de veiligheid. Juist de mogelijkheid om te zenden en dus met andere schepen te communiceren maakt dat de marifoon een belangrijke bijdrage levert aan de veiligheid op het water.

Bij Shipsoft zag ik een marifoon en AIS in één die daarbij ook een draadloze handset levert. Met deze handset heeft u dus overal aan boord de mogelijkheid om uit te luisteren, maar ook om te communiceren. Aardig is ook de geintegreerde AIS ontvanger die de schepen om u heen in beeld brengt. Weliswaar geen vervanging voor een radar of AIS op uw kaartplotter, maar een betaalbare en handige oplossing.Let wel. Om te mogen zenden met een marifoon heeft u minimaal een basiscertificaat marifonie nodig. Lesmateriaal daarvoor vindt u in de Vaarwinkel ...

Het weer van morgen, vandaag in de Vaarwinkel

Voor iedere watersporter is het weer van levensbelang. Het boek Weer van morgen geeft de watersporter alle informatie die nodig is om zelf conclusies te kunnen trekken uit weerberichten en weerkaarten. De al weer derde en herziene druk werd aangevuld met informatie over nieuwe communicatiemiddelen om weersinformatie aan boord te halen.

Aquavarius en YachtFocus gaan samenwerken

Tijdens de zojuist afgelopen Amsterdam Boatshow in de Rai heeft Aquavarius een overeenkomst getekend met YachtFocus. Doel van de overeenkomst is dat beide toonaangevende internetplatforms hun producten en diensten wederzijds aan hun bezoekers aanbieden.
Aquavarius is een nieuw en breed platform voor de waterrecreatie met ondermeer boekingsmogelijkheden voor het huren van een zeil- of motorboot, een plek op een charterschip, een rivier- of zeecruise of een huisje of hotel aan het water. Ook bootbezitters en dagrecreanten kunnen informatie, producten en diensten op het platform vinden. YachtFocus is de toonaangevende spreekbuis voor makelaars van gebruikte jachten en biedt daarnaast op haar webportal nog tal van aanpalende producten en diensten aan.
In de overeenkomst is afgesproken dat het aanbod aan gebruikte boten van YachtFocus ook bij Aquavarius wordt aangeboden. Daarnaast gaat YachtFocus het pakket te boeken schepen en jachten van Aquavarius via haar platform verkopen. Ook wordt bekeken welke andere producten en diensten in de nabije toekomst gezamenlijk kunnen worden aangeboden.

Tien jaar VBO Vaarbewijsopleidingen

VBO, Vaarbewijsbewijsopleidingen, bestaat dit jaar 10 jaar. Om dit feit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan is daar op zaterdag 6 maart op de HISWA ruimschoots aandacht aan besteed. De voorzitter van de CWO, Commissie Watersport Opleidingen, de heer Jacob van der Meulen, complimenteerde Ben Ros, directeur VBO, met al het werk dat de afgelopen 10 jaar verzet is. Ben Ros bood de heer van der Meulen het eerste exemplaar van de docentenpresentie behorende bij de Studiewijzer Vaarbewijs aan.

VBO is het grootste landelijk opleidingsinstituut voor het Klein Vaarbewijs, Marifonie, Marcom-B en Theoretische Kustnavigatie en landelijk examinator Marifonie en Marcom-B. Sinds kort is VBO ook actief als uitgever van lesmateriaal voor de watersport.

Hiswa in Amsterdam

Op dit moment is de Hiswa Amsterdam Boat Show aan de gang en daarmee is ook het watersportseizoen weer geopend. Tot en met zondag kunt u nog terecht in Amsterdam.

Bezoek daar ook vooral het Doe-het-zelfplein. U kunt zich hier uitgebreid kunt laten informeren over onderhoud & refit van uw boot. Er zijn veel onderhoudsproducten te vinden en kunt zich laten instrueren over de manier waarop deze gebruikt kunnen worden. Na een bezoek aan het Doe-het-zelf plein kunt u zonder problemen aan de slag met de kwast, roller, schroevendraaier, schuurmachine of welk apparaat dan ook om uw boot weer zomerklaar te maken.
En als thuis nog een keer wilt zien hoe dat ook al weer ging; bekijk dan de handige tips in de klus-o-theek op Aquavarius. http://www.aquavarius.nl/Klus-o-theek.html

Cursisten vinden binnenvaartexamens moeilijk

Op de website van Schuttevaer staat een stukje over de binnenvaartexamens. Het blijkt dat de examenkandidaten erg veel moeite met de examens voor het Groot Vaarbewijs hebben. "Het is moeilijk de lesstof op de examens af te stemmen", vindt Bas Struijk, leraar en lesstofontwikkelaar bij het Scheepvaart en Transport College (STC) in Rotterdam naar aanleiding van klachten dat de binnenvaartexamens moeilijk zijn. "We hebben geen inzicht meer in de examenvragen. In de tijd van het KOF waren ze wel openbaar." (Bron: Schuttevaer)

Promanent maakt echter al jaren een cd-rom met meer dan 6.000 oefenvragen, oefeningen en voorbeelden van examens voor alle examenvakken voor het Groot Vaarbewijs. De cd sluit goed aan op de leerstof en de exameneisen. Door veel met de vragen te oefenen kunt u zich goed op het examen voorbereiden. Door de herhaling blijft de leerstof ook beter hangen. Uit ervaring weten wij dat u na het oefenen met de cd met meer vertrouwen aan het examen begint en betere resultaten boekt.

De cd Examentraining Groot Vaarbewijs bevat verschillende modules voor zowel het beperkt als het groot vaarbewijs en voor het varen op de rivieren of alle binnenwateren. Promanent brengt daarnaast voor de binnenvaart ook een examentraining ADN(R) en voor het basiscertificaat marifonie op de markt.

Rescue Laser Flare van Bomarine wint HISWA Innovatieprij

De Rescue Laser Flare is winnaar van de HISWA Innovatieprijs 2010. De flare, geïmporteerd door Bomarine uit Voorburg, is volgens de jury een belangrijke toevoeging aan het bestaande noodarsenaal voor reddings- en zoekoperaties. Bij de verkiezing van de Motorboot van het Jaar is de Greenline Hybrid van importeur Nova Yachting uit Bruinisse in de prijzen gevallen.
Lees verder op de Watersport bank ...

Gemak en eenvoud is de trend

Crisis of geen crisis, ook dit jaar is er weer de Hiswa Amsterdam Boat Show in de Rai. De 55ste editie van het nationale watersportevenement loopt van dinsdag 2 maart tot en met zaterdag 7 maart. Meer dan 300 jachtbouwers en toeleveranciers laten hun nieuwste producten zien in zeven beurshallen op 40.000 vierkante meter vloeroppervlak. Vorig jaar trok de Hiswa nog 50.300 bezoekers, maar beursmanager Rikkert Graat houdt er rekening mee dat het dit jaar wat moeilijker kan worden. Dat is echter geen reden gas terug te nemen. Met speciale acties en attracties gooit hij de kop in de wind.

Bron: Schuttevaer

Inschrijving 33e Zwitserleven Ronde om Texel

De inschrijving van de 33e Zwitserleven Ronde om Texel is gestart op 1 maart. De voorbereidingen zijn in volle gang en het belooft ook in 2010 op Texel weer een schitterend evenement te worden.
Lees verder op de website ...

aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.