Denk mee over het klein vaarbewijs

De examens voor het Klein Vaarbewijs worden afgenomen door de examenorganisatie Vamex. Vamex stelt zelf de examens samen met behulp van een zogenaamde toetsmatrijs. U doet examen op het beeldscherm van een computer. De toetsmatrijs is afgeleid van de exameneisen of afbakening, die door Vamex zijn opgesteld en door het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn goedgekeurd.

Vamex is een zogenaamd zelfstandig bestuursorgaan en door de minister aangewezen als examenorganisatie voor onder andere het Klein Vaarbewijs. Oorspronkelijk is Vamex daartoe opgericht door de vier watersportbonden ANWB, Watersportverbond, KNMC en NWWB.

Het examen dat Vamex samenstelt, maar ook cursussen en lesmateriaal zijn gebasseerd op de genoemde afbakening en de toetsmatrijs. De examens en de examenvragen zelf zijn niet openbaar. Vamex heeft een interne Domein Advies Commissie (DAC) ingesteld die onder andere advies geeft over de exameneisen, de afbakening, de toetsmatrijs en de verplichte leerstof. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van organisaties uit de plezier- en beroepsvaart, overheid en watersportopleidingen (Univaer).

De DAC bezint zich op dit moment over de toetstermen en exameneisen voor het Klein Vaarbewijs. Daarvoor heeft men een aantal punten geformuleerd waarover men een standpunt wil innemen. Voordat hierover standpunten worden ingenomen bestaat de mogelijkheid om uw mening kenbaar te maken. Dat kan nog tot eind maart (2010).
Vaarwijzer heeft natuurlijk een eigen mening en is ook benieuwd naar uw mening. Hieronder worden alle punten besproken. Wat de mening van Vaarwijzer is wordt steeds in het blauw aangegeven.

Doelstelling van het examen
De DAC denkt na over de doelstelling van het examen. Daarbij houdt men onder andere rekening met nieuwe technische ontwikkelingen, gedrag op het water en internationale afspraken voor het gelijkstellen van het klein vaarbewijs met andere vaarbewijzen in Europa.

Vaarwijzer is van mening dat het doel van het Klein Vaarbewijs is de veiligheid op het water te verbeteren en er zorg voor te dragen dat iedereen goed voorbereid het water op gaat. De doelstelling van het examen moet zijn objectief te toetsen of de kennis op het juiste niveau aanwezig is.
Het Klein Vaarbewijs geeft de bevoegdheid om zelfstandig als schipper het water op te gaan. De kennis en vaardigheden die men heeft moeten daarvoor voldoende zijn.

De doelstelling van het huidige examen is:
"Het toetsen van de diverse vaarreglementen en het geven van enig inzicht in de
praktijk van het veilig varen en de veiligheid aan boord."
De nieuwe aangepast doelstelling van het examen zou moeten zijn:
"Het toetsen van de kennis en vaardigheden omtrent de veiligheid aan boord en
het veilig en verantwoord varen."
Dit omvat bijvoorbeeld:
 1. Kennis, inzicht en het kunnen toepassen van kennis omtrent de gedragingen van het schip in het water en de krachten die daarbij van belang zijn.
 2. Kennis, inzicht en het kunnen toepassen van kennis omtrent het manoeuvreren in havens sluizen en andere bijzondere omstandigheden.
 3. Toepassen van kennis omtrent het ‘zeeklaar maken’.
 4. Kennis, inzicht en het kunnen toepassen van kennis omtrent het tijdig herkennen van potentieel gevaarlijke situaties en deze adequaat kunnen oplossen (handelen in de belangrijkste gevaarlijke situaties).
 5. Kennis van handelen omtrent waarborgen van de veiligheid van zowel opvarenden als anderen op en rondom het water (te snel varen, boeggolf schepen en boten aan de steiger).
 6. Rekening houden met andere vaarweggebruikers.
 7. Kennis van de voor de doelgroep relevante regelgeving in het BPR en RPR.
 8. Kennis van de meteorologie.
 9. Kennis omtrent het raadplegen van de juiste hulpmiddelen/ boekwerken voor nationale en internationale afwijkende regels.
Vaarwijzer kan zich prima vinden in bovenstaande onderwerpen.

Eindtermen en toetsmatrijs
De DAC denkt na over de eindtermen en de gebruikte toetsmatrijs.

Met name het examen Klein Vaarbewijs I is naar de mening van Vaarwijzer een soort van "instap-niveau" en dient daarmee de minimaal benodigde kennis voor veilig varen te omvatten. De huidge exameneisen voor het Klein Vaarbewijs I zijn daarvoor naar onze mening wel voldoende.
Als er een algemeen verplicht vaarbewijs komt dan zijn de huidige eisen voor het Klein Vaarbewijs I wellicht iets te zwaar. Een Klein Vaarbewijs onder het niveau van Klein Vaarbewijs I als nieuwe instap zou aan te bevelen zijn. Daarbij kijk ik naar het niveau zoals in Belgie bestaat voor het Beperkt Stuurbrevet.
Belangrijk is dat de drempel voor het behalen van dit dan algemeen verplichte diploma niet onnodig hoog komt te liggen.
Vaarwijzer is verder van mening dat het huidige examen Klein Vaarbewijs II voldoet, mits er meer aandacht komt voor de moderne navigatie- en communicatiemiddelen.

Graag wijs ik op de wat bijzondere positie van het diploma Theoretische Kustnavigatie (TKN). Klein Vaarbewijs I en TKN geeft nu recht op Klein Vaarbewijs II en een ICC Coastal Waters. TKN is echter zwaarder als Klein Vaarbewijs II. Met Klein Vaarbewijs II kunt u met een verkort examen TKN halen. Vaarwijzer ziet graag dat het TKN een meer officiele status krijgt. Bijvoorbeeld als een verplicht Klein Vaarbewijs III voor de kustwateren.

De wijze van examineren
Ook wil de DAC een standpunt innemen over de wijze van examineren.

Vaarwijzer vindt de huidige wijze van examineren via een beeldschermexamen en overwegend meerkeuzevragen afdoende.

In het huidige examen komen zowel drie- als vierkeuze vragen voor. In het aanvullende examen voor Klein Vaarbewijs II staan ook enkele open vragen met navigatievraagstukken.

Vaarwijzer is van mening dat de huidige opzet van examineren in de praktijk prima voldoet. Voor veel kandidaten zijn de open navigatievraagstukken in Klein Vaarbewijs II een struikelblok. Wat mij betreft mogen deze vragen vervangen worden door meerkeuze vragen. Openvragen horen wat betreft niveau wellicht beter thuis op het examen Kustnavigatie.

Opmerking: het computersysteem van Vamex kan open vragen niet automatisch nakijken. De examinering en nakijken van het examen Klein Vaarbewijs II is daarom gebaat bij een volledig meerkeuze examen. Overigens kan de examentraining software van Promanent wel overweg met de open vragen ...

De commissie stelt dat het behalen van het examen op dit moment voor velen niet veel meer is dan examenvragen (op een oefen cd) uit het hoofd te leren. Dat zou geen goede basis zijn voor veilig varen.

Vaarwijzer is erg ontstemd over deze verder niet onderbouwde en ongenuanceerde stelling van de DAC. Zij doet op deze manier geen recht aan die vele duizenden die het examen de afgelopen jaren gehaald hebben. De overgrote meerderheid van deze examenkandidaten heeft zich uiterst serieus op het examen voorbereid. Al dan niet met behulp van het herhalen van de leerstof door vragen te oefenen met een oefen cd. Omdat dit niet het onderwerp is van dit artikel kom ik daar een andere keer op terug. Klik hier voor dit artikel ...

De DAC bekijkt of het examen uitgebreid moet worden met extra vragen.

Naar mijn mening is het huidige examen prima van opzet. Dertig vragen voor het Klein Vaarbewijs en nog eens 25 voor het aanvullende examen is een goede opbouw en biedt voldoende ruimte om de kennis van de kandidaat te toetsen. Meer vragen in een examen is niet nodig en maakt het afnemen van examens ook minder efficient.
Ook als de afbakening in aantal onderwerpen toeneemt is er niet meteen een noodzaak om meer vragen op het examen te stellen. Een goede opzet van de toetsmatrijs draagt meer bij aan een goed examen, dan het aantal vragen.

Uitbreiding leerstof
De DAC denkt aan een verbreding van de afbakening van de voorgeschreven leerstof. Onder andere door een uitbreiding met: gedragscode op het water, interne en externe veiligheid, milieu en marifonie.

In de basis voldoet de afbakening goed. Vaarwijzer kan zich prima vinden in een uitbreiding met de gedragscode, veiligheid en het milieu. Onduidelijk is wat de DAC bedoelt met interne en externe veiligheid. Verder zie ik graag een uitbreiding met de moderne navigatie- en communicatiemiddelen en hoe deze in te zetten voor een veilige vaart.
Voor het gebruik van de marifoon is er een verplicht bedieningscertificaat. Het Klein Vaarbewijs is niet bedoeld als vervanging voor dit certificaat. Voor het Klein Vaarbewijs examen volstaat naar mijn mening enige kennis over nut en noodzaak van een marifoon en enige kennis over de regels wanneer een marifoon verplicht is en wat verplicht is als men een marifoon aan boord heeft.

Vragenbank
De DAC geeft als advies dat Vamex een grotere en betere vragenbank opbouwt. Het examen wordt nu opgebouwd uit een vragenbank met een groot aantal vragen. Vroeger waren deze vragen nog min of meer openbaar. Sinds over is gegaan op het beeldschermexamen is dat niet meer zo. Vaarwijzer weet dat de vragenbank sindsdien wel is aangepast, maar dat dit met name taalkundige aanpassingen en aanpassingen aan de nieuwe regels betrof. In omvang zou de vragenbank niet veel zijn toegenomen. Er zijn wel vragen bijgekomen, maar minder relevante vragen zijn er ook weer uitgehaald.

Vaarwijzer vindt dat de omvang van de vragenbank niet iets is om een mening over te geven. Dat is veel meer iets voor Vamex intern. Belangrijk is dat de vragen de kennis op het juiste niveau toetsen en dat het examen een evenwichtige afspiegeling is van de exameneisen. Verder moeten willekeurige examens onderling vergelijkbaar zijn wat betreft zwaarte. Als daarvoor een grotere vragenbank nodig is dan is dat zo.
Al jarenlang wordt er door examenkandidaten en docenten commentaar gegeven op de wijze van vraagstelling in het examen. Elke verbetering daarin is welkom. Uitgangspunt moet zijn dat de vragen goed aansluiten bij de gemiddelde examenkandidaat en dus niet bol staan van vaktermen en lastige of kromme zinnen.

Gebruik van moderne media
De adviescommissie overweegt om ook andere moderne media in vragen terug te laten komen. Zoals bewegende beelden in animaties of video en ook het gebruik van foto's.

Naar mijn mening is dat niet absoluut noodzakelijk om een beter examen te maken. Vaarwijzer weet uit ervaring dat het maken van goede afbeeldingen, video en animaties kostbaar en tijdrovend is. De examenkandidaat is niet gebaat bij een kostenverhoging. Wel kan ik mij voorstellen dat het examen en in het verlengde de leerstof hierdoor op een aantal onderdelen minder droog wordt. Dat kan van belang zijn om ook een jongere doelgroep aan te spreken. Echter het materiaal moet dan wel meteen van goede kwaliteit zijn. Slechte beelden of animaties kunnen juist meer kwaad doen.
Vaarwijzer wijst er op dat het door Vamex gebruikte materiaal, dat uiteindelijk door de examenkandidaten betaald zal worden, straks ook niet openbaar zal zijn. Uitgevers van lesmateriaal zullen zelfstandig ook in multimedia lesmateriaal moeten investeren. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een prijsverhoging van cursussen, leerboeken en oefen cd's. Ik geef de DAC en Vamex ten zeerste in overweging om dit materiaal collectief samen met de opleiders en uitgevers te verzamelen of samen te stellen en daarna in het publieke domein "vrij te geven". De markt voor de watersportopleidingen is te klein om dergelijke investeringen verantwoord als bedrijf alleen te doen.

Zwaarder examen?
Er gaan stemmen op om het examen zwaarder te maken. Anderen vinden juist dat het examen makkelijker moet zijn, maar dan bijvoorbeeld wel voor iedereen verplicht. Ook zaken als lastenverzwaring of -vermindering voor de burger spelen in deze discussie mee.

Vaarwijzer is voorstander van een algemeen verplicht vaarbewijs voor iedere schipper op het water. Met die kanttekening dat ik mij kan voorstellen dat er een nieuw niveau komt net onder het niveau van het huidige klein vaarbewijs I. Ik ben zeker geen voorstander van een zwaarder examen. Eerder zie ik iets in een uitbreiding boven Klein Vaarbewijs II met een zogenaamd Klein Vaarbewijs III dat inhoudelijk overeenkomt met het huidige TKN. Dus I en II een tandje lager en TKN officieel erkennen.

Praktijkexamen?
Al jaren gaan er ook stemmen op om het examen voor het Klein Vaarbewijs uit te breiden met een praktijkexamen. De DAC is benieuwd hoe u daar over denkt.

Vaarwijzer vindt een praktijkexamen voor Klein Vaarbewijs I en II niet wenselijk. Ook het examen TKN moet een theorie-examen blijven. Met een goede opzet van deze examens kunnen voldoende vaardigheden en toepassing van het geleerde getoetst worden. Binnen internationale afspraken is een praktijkexamen ook niet noodzakelijk.
Een overweging vind ik een model zoals de Commissie Watersport Opleidingen (CWO) die kent of de lijn van opleiding, examens en praktijk die in Engeland wordt gevolgd. Kortom meerdere niveau's die goed op elkaar aansluiten en praktijk en theorie in de juiste mate verdelen.

Aardig is dat men in Belgie een theorie-examen voor het Stuurbrevet heeft dat een lager niveau heeft als het klein vaarbewijs. Echter om het Stuurbrevet te verkrijgen moet wel een praktijkcursus worden gedaan of moet men een bewijs van voldoende vaartijd kunnen overleggen. Die laatste optie moet denk ik altijd bestaan als men een praktijkexamen verkiest.

Praktisch lijkt mij een praktijkexamen klein vaarbewijs voor jaarlijks zo'n 20-25.000 kandidaten ook niet realiseerbaar. Het aantal examinatoren, examenvaartuigen en locaties zou dan erg groot worden en wie gaat deze investeringen betalen? Uiteindelijk is dat toch de examenkandidaat. Ook deze kostenverhoging is niet wenselijk.

Beter een verplicht vaarbewijs voor iedereen met een theorie-examen, dan een verzwaring van de bestaande vaarbewijsplicht met een praktijkexamen!

Alternatieven
De commissie vraagt zich verder nog af of er ook alternatieven denkbaar zijn.

Hierboven noemde ik al een heel andere opzet van diploma's en niveau's die goed op elkaar aansluiten. Bijvoorbeeld zoals in Engeland of de diplomalijnen van CWO. De bestaande lijn van Klein Vaarbewijs I, II, TKN, Groot Pleziervaartbewijs, Beperkt Groot Vaarbewijs A en B en Groot Vaarbewijs A en B is onoverzichtelijk. En er is geen parallel te trekken met de verschillende certificaten voor de maritieme radiocommunicatie.

Verder ben ik voorstander van een algemeen verplicht vaarbewijs. Een niveau onder het huidige Klein Vaarbewijs I zou dan een aardige instap kunnen zijn.

Voor een heel ander voorbeeld moeten we naar Amerika. In een groot aantal staten van de Verenigde Staten is ook een soort van vaarbewijs verplicht. De leerstof is meestal niet veel meer dan basiskennis over varen, betonning, vaarregels en veiligheid. Het examen kan men soms zelfs via internet afleggen. Het belangrijkste is dat dit zo verkregen vaarbewijs een middel is in de handhaving. Door het examen te doen verklaart men immers over de basis kennis te beschikken en zich hier ook aan te houden. Doet men dat niet dan wordt het bewijs ingenomen en kan men niet meer varen.

Hierboven heb ik een overzicht gegeven van de discussiepunten die er spelen rondom de examinering voor het Klein Vaarbewijs. Ik hoop hiermee ook duidelijk mijn mening te hebben weergegeven. Nu bent u aan de beurt en hoop ik dat u massaal op dit artikel wilt reageren. Ik ben erg benieuwd naar uw mening.
U kunt uw reacties eenvoudig onderaan dit artikel plaatsen of door via het contactformulier met mij contact op te nemen ...


19 opmerkingen:

 1. Er staat een typefoutje in: mist moet mits zijn (zoek maar op via CTRL F)

  Ik blijf het vreemd vinden dat iedereen die drie-hoogachter z'n boek goed leert en het examen haalt, met een grote of snele boot het water op mag, zonder ooit gevaren te hebben.

  Om bovenstaande reden vond ik het erg onlogisch dat ik met mijn Vaarbewijs Snelle Motorboten van de NWB (theorie en praktijk!) alsnog m'n klein vaarbewijs moest halen.

  Het aandeel regelgeving in het examen weegt m.i. te zwaar. Op deze taaie kost schijnen de meesten die voor het examen zakken de punten te verliezen, terwijl deze kennis in mijn ogen niet of nauwelijks bijdraagt aan veiligheid op het water.

  Ik blijf het ook gek vinden dat ik met mijn snelle motorboot vaarbewijs 2 moet halen om op het IJsselmeer of de Waddenzee te varen. Als ik mijn 90 pk eraf haal en vervang door een 6 pk'tje dan heb ik helemaal geen vaarbewijs nodig op deze wateren, maar of het daarmee veiliger wordt...?

  Zomaar een paar reacties. Succes!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dank voor uw opmerking, het typefoutje heb ik aangepast.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Leo van der Reest18 maart 2010 om 21:46

  Ik ben het met Vaarwijzer helemaal eens!!!!!!!!
  Meneer: Ga zo door.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met de stelling die Vaarwijzer inneemt ben ik het volkomen eens. Voor je auto heb je een rijbewijs nodig en voor een boot een vaarbewijs,je kunt ook niet zomaar een vliegtuig besturen daar zijn ook de nodige papieren voor te behalen. Mijn conclusie is dat er nergens een voertuig bestuurd kan worden of er moet een geldig teken van bekwaamheid tegenover staan. Anders moet je leren fietsen zelfs voor een bromfiets moet je een examen afleggen. Regels moeten er nu eenmaal zijn anders wordt het een rotzooitje.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. D. van de Stege19 maart 2010 om 09:45

  In zijn algemeenheid meen ik dat er niet nog meer bureaucratische regelgeving moet komen. Stop met kostenverhoging, drempelverhoging en schijnveiligheid. En zeker geen extra lagen in vaarbewijzen. Binnenvaart en kustvaart/zeevaart is voldoende. Een "vrachtauto" vaarbewijs voor grotere schepen inclusief praktijk is goed. Laat het daarbij zou ik zeggen.

  Maak leerstof en documentatie goedkoop beschikbaar via het internet. Laat commissies etc dit werk doen ipv bezig zijn met allerlei regelgeving. Of vanuit (zeevaart)scholen.

  Voor alle duidelijkheid, ikzelf ben in het bezit van VB2, Marcom-B en TKN.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ik en velen met mij waren al jaren in het bezit van een vaarbewijs, niemand was verplicht om dat te halen tot de datum dat we 65 jaar werden en er ineens gekeurd moest worden.

  En daar moest natuurlijk voor betaald worden als ik mij niet vergis 50 of 60 euro en dan wordt het voor mij een principe kwestie
  ik moet niets maar als ik 65 jaar ben geworden en mijn vaarbewijs wil houden dan moet er ineens gekeurd worden en worden betaald, het gaat mij niet om de prijs maar om het principe.

  Nu hoeft er niet meer te worden gekeurd en betaald maar ik en velen met mij hebben geen geldig vaarbewijs meer.

  Dat het behalen van een vaarbewijs wordt gestimuleerd is een goede zaak, maar laten andere instellingen zich er niet mee bemoeien.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Naam bij redactie bekend19 maart 2010 om 10:26

  Als Vaarschoolhouder moet ik helaas merken dat de kandidaten met een vaarbewijs gelukkig de regels kennen maar absoluut niet varen kunnen. Laat staan dat ze enig inzicht hebben in havens, sluizen en de praktijk op het Wad.Ook als (ex) kapitein binnenvaart kom je ze tegen en komt regelmatig gevaarlijke sitiaties tegen. Dus wel een praktijk gedeelte!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Een praktijkexamen hoeft voor mij niet, omdat de cursisten bij ons veel verschillende schepen bevaren. Die hebben alle verschillende vaareigenschappen. Met een wat groter motorschip is aan en afmeren belangrijk terwijl de snelle kleine (rubber)schepen daar niets mee kunnen.
  Zeilschepen hebben ook hun specialismen op het water. Je kan niet voor elk type boot een examen maken, niet doen dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Een praktijkexamen hoeft voor mij niet, omdat de cursisten bij ons veel verschillende schepen bevaren. Die hebben alle verschillende vaareigenschappen. Met een wat groter motorschip is aan en afmeren belangrijk terwijl de snelle kleine (rubber)schepen daar niets mee kunnen.
  Zeilschepen hebben ook hun specialismen op het water. Je kan niet voor elk type boot een examen maken, niet doen dus.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Laat verhuurbedrijven een vaarbewijs eisen , het geeft noal eens verwarring m.n. op het Ijsselmeer e Markermeer.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. Het vaarbewijs moet wat mij betreft in dezelfde lijn liggen als het rijbewijs. Theorie èn praktijk dus. He kan niet zo zijn dat iemand die goed kan leren alleen het boekje uit z'n hoofd hoeft te kennen om vervolgens met een bloedgang over het water heen mag scheuren of met een groot schip mag varen zonder te weten wat de invloedden van de elementen op het schip zijn.
  Ik weet nog een situatie te herinneren van een schipper die met een stevig bootje (lees vaarbewijsplichtig) voor de uitgang van een gemaal lag te wachten tot het licht op groen zou gaan zodat hij de sluis kon binnenvaren. Vervolgens moesten onze zeeverkennertjes tegen de beste "schipper" vertellen dat dit nog wel even kon duren en dat ie beter voor de deur van de sluis kon wachten dan voor het gemaal.
  Zulke mensen kom ik helaas nog te vaak tegen.
  Theorie en praktijk is naar mijn idee de beste methode en de praktijk mag best wel gemeten worden met het rijbewijs. Geen flauwekul van maken maar serieuze lessen met een resultaat op hoog niveau

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Bestevaer Vaaropleidingen25 maart 2010 om 16:51

  De ideale situatie wat betreft de vaarbewijzen zou m.i. zijn: één Klein Vaarbewijs, verplicht voor alle schepen langer dan 7 meter. De leerstof wat uitbreiden met een module Varen op getijde wateren.(De verplichting van VB 2 voor Ooster- en Westerschelde,IJselmeer en Waddenzee vind ik niet echt nodig. Deze wateren zijn dusdanig betond dat heel de koersenrekenarij niet nodig is.) Voor de kustwateren moet dan TKN verplicht worden. In Zeeland zijn mensen beboet die met VB 1 de 500 meter van de Grevelingensluis naar de Krammersluis aflegden!

  BeantwoordenVerwijderen
 13. De axameneisen die gesteld worden door Vamex zijn absoluut niet extreem te noemen. Zelf zou ik momenteel niets aan de manier van examineren af doen, zo zwaar zijn de examens nu ook niet. De aanbieders van cursussen die beweren het examen in een dag verwezenlijkt te krijgen die zou je moeten argwanen. Het lukt u zeker niet om dan te slagen, daar is de materie te veelomvattend voor. De tip die ik iedereen mee kan geven is koop een goed boek en Dvd,s om je voor te bereiden op het examen,dan maak je een goede kans.

  BeantwoordenVerwijderen
 14. Ik ben het helemaal eens met Vaarwijzer.
  Maak het niet te hoogdrempelig, maar wel op een dusdanig voldoende niveau dat elke schipper behoort te weten wat deze wel en niet moet doen op het water.

  BeantwoordenVerwijderen
 15. Het is een goede discussie die al enige jaren loopt. Ik ben van mening dat er voor kleine wateren (zone 4 en wellicht zone 3 van de Binnenvaartwet) een apart vaarbewijs mag komen voor kleine schepen die harder kunnen dan 20 km-uur maar niet harder dan 30 km-uur. Dit zou ook kunnen met een aantekening op het huidige klein vaarbewijs I (kleine vissersbootjes met een buitenboordmotor). De theorie zou dan hoofdzakelijk beperkt kunnen worden tot de regelementen, betonning en uitgebreid kunnen worden met meer relevante kennis van het varen met dergelijke schepen. Als docent vaarbewijsopleidingen en handhaver nautische wetgeving merk ik vaak dat dat voor deze categorie de cursus interessant is, maar niet alles relevant.
  Voor de hoofdtransport-assen (bijl. 9 BPR)zou dan een algehele vaarbewijsplicht kunnen gelden, terwijl voor andere wateren dit vanaf de 7 meter lengte kan.
  Hiermee voorkom je dat op veilige plaatsen niet gevaren kan worden met kleine schepen om te oefenen enz.
  Het is een idee om voor de kustwateren, incl. de Waddenzee, Eems/Dollard en de Westerschelde een soort VBW III (TKN) te laten gelden.
  Overigens is het een misverstand dat iedereen maar van alles kan doen, als er geen vaarbewijs verplicht is. Het BPR zegt hierover dat de bestuurder bekwaam moet zijn en vaak een minimale leefdtijd moet hebben. Het vaargedrag is hier dan leidend. Tevens wil ik opmerken dat het hebben van een vaarbewijs, met of zonder praktijk examen, geen garantie bied voor een sociaal vaargedrag van schippers.


  A. Bredschneijder, Almere

  BeantwoordenVerwijderen
 16. Enige kennis van het weer is niet verkeerd, maar knutselen met passer en lineaal op een kaart is nog uit de tijd van Columbus.
  Alle fatsoenlijke vaarwegen zijn betond, of het nu zoet of zout water is. Kennis van en met moderne navigatieapparatuur is m.i. belangrijker.
  Veilig varen en rekening houden met anderen, ongeacht de boot, moet de basis zijn. Als er een motor in/aan zit, moet men gecertificeerd zijn, net als op de weg. Maar maak het niet onnodig ingewikkeld.

  BeantwoordenVerwijderen
 17. Frank,

  Ben het met vaarwijzer eens dat het examen zoals het nu wordt afgenomen prima is echter na deze theoretische toets hoort een praktische toets te volgen ongeacht reeds verworven ervaring op het water, dit zal de veiligheid op het water sterk vergroten.

  BeantwoordenVerwijderen
 18. De examinering m.b.t. de vaarbewijzen is prima zo. Wat betreft het niveau van de stof vind ik dat het halen van het klein vaarbewijs veel zwaarder is dan het halen van de theorie voor auto of motor. Ik ben van mening dat een praktijkexamen vaarbewijs niets aan het theorieexamen toevoegt. De drukte op het water is niets vergeleken bij de drukte op de weg. Het uiteindelijke rijden en varen leer je sowieso pas door te oefenen met je eigen vervoermiddel. De risico´s hierbij zijn op het water véél geringer dan op de weg. Voorbeeld: een jaar of 30 geleden moest ik tijdens mijn eerste vakantiebaantje een sloepje voor mijn baas opknappen. Ik had nog nooit gevaren, geen vaarbewijs, niets. Toch gewoon een proefvaart gemaakt, op de drukke Maas. Goed uitgekeken, uit de buurt gebleven van de overige scheepvaart (probeer eens uit de buurt te blijven van het overige wegverkeer.....), geen centje pijn. Gewoon goed opletten.

  P.s.: de eerste reactie hierboven, degene die een typfoutje had gevonden, heeft het over een "snele boot". (Kon het niet laten....)

  BeantwoordenVerwijderen
 19. Als schipper op een dikke 12 tonner ben ik van mening dat het bijzonder is dat iemand met een rubber bootje dat sneller kan dan 20 km/u een vaarbewijs nodig heeft terwijl iemand op mijn schip zonder mag. De schade die mijn schip (ruim 11 meter kan aanrichten is aanzienlijk en bij zo'n rubber bootje met zeg maar 8 pk is dat uiterst gering. Wellicht zou tonnage v.a. 8 ton en/of langer dan 8 meter realistischer zijn voor de verplichting van een vaarbewijs. Daarnaast ben ik van mening dat iemand die nog nooit een schip bestuurd heeft geen VB zou moeten kunnen krijgen; ik kom genoeg knuppels onderweg tegen die nmm een gevaar op het water zijn en voor het eerst een boot besturen (huur bv) Maw mag wat mij betreft andere criteria en zeker een praktijkgedeelte voor VB ingevoerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen

Schrijf uw reactie. Na controle wordt deze op de website geplaatst.

Een reactie schrijven is eenvoudig:
Hou het kort een zakelijk. Geef duidelijk uw eigen mening en ervaringen. Welke informatie kunt u aan andere lezers geven die voor hen belangrijk kan zijn? Gebruik geen slechte of kwetsende woorden, geen onjuistheden en vermeld geen persoonlijke (contact)gegevens.

Stel hier geen vragen. Als u ons iets wilt vragen klik dan hier ...

Alle reacties worden eigendom van Vaarwijzer.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee afval agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart besparing betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boekennieuws boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr brexit brugbediening buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie catamaran cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom denemarken dieselmotor diploma discussie doe-het-zelf douane drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo el elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel fiscaal Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC icp IJsselmeer ilent imray inland-ECDIS innovatie internationaal internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie kustwacht leesboeken leren lesmateriaal ligplaatsen logboek m magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud ondernemerschap oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid passagiersvaart pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting Polen politie politiek portugal problemen productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rondvaartschipper rpr RYA sabathical satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws slecht weer sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute storm stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerisme toerzeilen topsport trends tuigage Turkije tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargebieden vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf visserij waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilboot zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim zwaar weer

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.