Shipathon: de Hackathon voor maritiem talent

‘Shake the ship’ tijdens de Shipathon in Amsterdam, de enige maritieme hackathon voor game changers in de scheepsbouw- en scheepvaartindustrie. Op 9 en 10 november 2018 gaan 120 studenten en young professionals er 18 uur en 52 minuten vol tegenaan om met oplossingen en slimme toepassingen te komen voor drie uitdagingen. Welke dat zijn wordt pas later bekend gemaakt. Dat maakt het dus extra spannend. Een zee(mijl) van tijd om zeevarende schepen slimmer te maken. Deelname is gratis. Klik hier …

Volvo Ocean Race 2021

Hoe de race precies gaat heten is niet duidelijk. Dat hij er komt wel. De opvolger van de Volvo Ocean Race zal eind augustus of begin september 2021 starten vanuit Alicante. Recent maakte de organisatie de voorlopige regels bekend en daarin staat een aantal interessante veranderingen ten opzichte van de afgelopen editie. Lees hier verder …

Dé ideale boot

Op de site van BandofBoats kunt u advies krijgen welke boot het beste bij uw wensen past. Mijn wensen zijn kennelijk niet te verwezenlijken, want ik kreeg 'niets gevonden' als resultaat, maar toch aardig om eens te proberen en te spelen met de verschillende opties om te zien welke merken en modellen aansluiten bij uw wensen. Klik hier …

Minister gaat zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

Twee weken geleden zond de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij - deels per direct - een wijziging aan in de registratie en certificering van zeegaande pleziervaartuigen van organisaties met ideële doelstellingen. Vorige week schreven wij daar al over.

Het bekende actieschip Sirius van Greenpeace is gesloopt.
Zoals in dit artikel staat hebben wij de minister een aantal vragen gesteld over dit onderwerp. Deze week kregen wij al antwoord. In het kort komt het er op neer dat de minister uitsluitend schepen op het oog heeft die als pleziervaartuig geregistreerd staan (of willen worden), maar die niet als pleziervaartuig gebruikt worden. Sommige organisatie met een ideële doelstelling lijken de registratie als pleziervaartuig te misbruiken om zo onder zwaardere eisen ten aanzien van constructie, uitrusting, veiligheid en bemanning uit te komen. De minister wil aan dit oneigenlijk gebruik een einde maken.
Het antwoord van de minister kan niet alle onduidelijkheid wegnemen, maar maakt in ieder geval duidelijk dat het niet haar doel is bijvoorbeeld zeeschepen van zeekadetten, scouting of die van behoudsorganisaties aan de kant te houden. Pas als de uitwerking van de nieuwe regels bekend wordt kan er meer gezegd worden. Wij blijven dit onderwerp volgen en houden u via deze nieuwsbrief op de hoogte.

Omdat het ingewikkelde materie blijft hebben wij onze vragen en de beantwoording hieronder geplaatst.

Op 26 september 2018 zond de minister een brief aan de Tweede Kamer over de Registratie en certificering zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen. Zij kondigt hierin aan extra eisen te gaan stellen aan zeeschepen van deze organisaties. En dat dit voor nieuwe registraties per direct in gaat en dat zij in overleg wil met de organisaties van al geregistreerde schepen.
Overleg dus achteraf, wat best bijzonder is en binnen de diverse organisaties met zeeschepen tot grote onrust leidt. Zij zitten met veel vragen. Vragen waarop wij in onze nieuwsbrief graag antwoord willen geven.
De link naar de betreffende Kamerbrief: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/26/registratie-en-certificering-zeeschepen-van-organisaties-met-ideele-doelstellingen

Organisaties met ideële doelstellingen bestaan er in alle soorten en maten. Zo ook die varen met zeeschepen onder Nederlandse vlag. Bijvoorbeeld Greenpeace, Sea Shepherd, abortusboot, vluchtelingenorganisaties, Artsen zonder Grenzen, historische schepen, maar bijvoorbeeld ook diverse Zeekadetkorpsen, Scouting en de reddingsmaatschappij KNRM.
De doelstellingen zijn dus erg divers. En lopen uiteen van het redden van levens tot het opleiden van jongeren voor een varend beroep.

Vraag 1. Wat verstaat de minister onder "organisaties met ideële doelstellingen"?
Antwoord 1: Voorbeelden van organisaties met ideële doelstellingen zijn Greenpeace en Sea Shepherd. Deze en enkele andere organisaties zijn separaat aangeschreven (*). De doelstellingen van de diverse organisaties kunnen zeer uiteenlopend zijn. De wijze waarop een schip door een organisatie wordt gebruikt, bepaalt nu of het schip moet voldoen aan de veiligheids- en bemanningseisen.

Het gerucht gaat dat de regering op deze wijze het lastiger wil maken voor organisaties die met schepen onder Nederlandse vlag vluchtelingen in bijvoorbeeld de Middellandse zee op te pikken. Echter door in het algemeen over 'organisatie met ideële doelstellingen' te spreken worden ook organisaties geraakt met een totaal andere doelstelling zoals bijvoorbeeld de zeekadetten die als doel hebben jongeren op te leiden voor een varend bestaan en ook behoudsorganisaties die een varend monument in de vaart proberen te houden.

Internationale regels (SOLAS) kennen daarbij nauwelijks onderscheid tussen pleziervaartuigen. De grote 'superjachten' worden vaak onder klasse gebouwd, maar de grootste groep daaronder kent bijna geen regels. Doordat er nauwelijks onderscheid is gelden de nieuwe regels eigenlijk voor elk pleziervaartuig waarvoor de eigenaar een zeebrief aanvraagt. Dus ook voor bijvoorbeeld een groep vrienden die een stichting opricht en een zeilboot van 14 meter koopt om met probleemjongeren op zee te zeilen of bijvoorbeeld zeeschildpadden uit netten te bevrijden. Maar bijvoorbeeld ook voor het Zeekadetkorps in oprichting in Lelystad dat wellicht volgend jaar zo ver is een zeegaand korpsschip te kopen. En bijvoorbeeld ook een Watersportvereniging uit Scheveningen die een wedstrijdjacht koopt om met de jeugd te leren zeezeilen. Nobele initiatieven die nu voortijdig kunnen stranden.

Vraag 2. Is de minister voornemens om onderscheid te maken in de doelstellingen van de organisaties? En hoe ziet dit er dan uit?
Antwoord 2: De categorie pleziervaartuig wordt losgelaten voor schepen die niet uitsluitend voor de pleziervaart wordt gebruikt. Het gebruik van het schip bepaalt dus aan welke eisen dat schip moet voldoen. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen organisaties.

De brief aan de Kamer valt velen rauw op het dak. Er is nooit eerder overleg geweest met de betreffende organisaties en er zijn nooit eerder aanwijzingen geweest dat dit onderwerp op de agenda staat bij de minister. Zeker niet dat het zo actueel is dat het voor nieuwe registraties zelfs 'per onmiddellijke ingang' is.

Vraag 3. Wat is de achtergrond van de brief en van waar de noodzaak tot snel handelen zonder voorafgaand overleg met belanghebbenden?
Antwoord 3: Gebleken is dat een aantal schepen dat voorheen als koopvaardij of als vissersschip was geregistreerd en gecertificeerd, nu als pleziervaartuig staat geregistreerd. Dat betekent dat op deze schepen op grond van de Nederlandse wetgeving nagenoeg geen veiligheids- en bemanningseisen van toepassing zijn. Dit kan voor deze schepen in het buitenland problemen geven. Ook is het niet gewenst dat pleziervaartuigen extensief worden gebruikt voor ‘Search- en Rescue’ activiteiten zonder dat is vastgesteld of deze schepen hiervoor veilig zijn (**). Om te voorkomen dat schepen die zich vanaf nu laten registreren bij buitenlandse havens in de problemen raken, wordt dit nieuwe beleid op deze schepen direct toegepast.

Enkele van de genoemde organisaties varen met historische schepen. Schepen - veelal varende monumenten - die vrijwel zeker nooit aan de huidige eisen en certificaten kunnen voldoen. Juist door deze schepen als pleziervaartuig te registreren kunnen zij in de vaart blijven. Veel stichtingen en verenigingen die een dergelijk zeeschip in de vaart houden ontbreekt het ook aan de financiële middelen en organisatorische mogelijkheden om aan de huidige eisen voor de commerciële vaart te voldoen. Bijvoorbeeld Scouting en Zeekadetten varen met oude schepen vanwege beperkte financiële mogelijkheden.

Vraag 4. Beseft de minister dat de nieuwe regels voor de meeste historische schepen en vrijwilligers organisaties niet haalbaar zijn en is zij bereid voor dergelijke situaties uitzonderingen te maken of aanvullend beleid te maken?
Antwoord 4: Deze beleidswijziging is niet bedoeld voor historische schepen, tenzij het gaat om zeegaande schepen die nu als pleziervaartuig geregistreerd staan maar anders gebruikt worden.

Voor zeegaande pleziervaartuigen kennen internationale regels (SOLAS) nauwelijks eisen en bestaan er onder de Nederlandse regels geen certificaten voor deze groep schepen. Ook maken de regels geen onderscheid op basis van eigendom (particulier of een ideële organisatie). De (internationale) regels kijken niet naar eigendom maar naar gebruik en afmetingen. Bijvoorbeeld een olietanker groter dan 500Gt, een reddingsboot, oorlogsschip of een pleziervaartuig. Onderscheid naar eigendom betekent dus een breuk in het beleid en is lastig in bestaande regels te integreren. Komt het nieuwe beleid naast bestaande regels te staan?
De Zeebrievenwet is al oud en kent eigenlijk niets eens het begrip pleziervaartuig.

Vraag 5. Hoe gaat de minister het nieuwe beleid vormgeven? Wordt de zeebrievenwet aangepast? Betekent dit bijvoorbeeld de invoering van een speciaal certificaat voor zeegaande pleziervaartuigen.
Antwoord 5: Er is geen sprake van een wijziging van de wet, alleen een andere interpretatie binnen de regels en kaders die al bestaan.

Aanpassingen van regels kosten tijd. Toch gaat het nieuwe beleid per direct in voor nieuwe registraties. Als ik vandaag op de website van ILenT kijk staat hier niets over en kan ik als ideële organisatie nog steeds een Zeebrief ed. aanvragen.
De brief aan de Kamer geeft dus een ander beeld dan de website van de verantwoordelijke uitvoeringsorganisaties.

Vraag 6. Per wanneer gaat het beleid in en wat zijn dan precies de voorwaarden voor een nieuwe registratie van een zeegaand pleziervaartuig in eigendom bij een ideële organisatie?
Antwoord 6: Voor nieuwe registraties is het beleid met de verzending van de brief aan de Tweede Kamer ingegaan. Afhankelijk van de inzet van het schip zal deze niet meer worden geregistreerd als pleziervaartuig maar als beroepsmatig ingezet schip met bijbehorende eisen. Een registratie als pleziervaartuig zal vanaf nu zijn voorbehouden aan schepen die uitsluitend als pleziervaartuig worden gebruikt, zoals de huidige definitie van pleziervaartuig in de Schepenwet (***).

Met de nieuwe Binnenvaartwet kregen klassieke binnenvaartschepen (> 20 meter) destijds ook te maken met nieuwe regels. Regels waaraan oude schepen redelijkerwijs niet aan kunnen voldoen. Speciaal voor deze groep bestaande schepen is er een overgangstermijn (tot eind 2018) gekomen en de regel 'geen klaarblijkelijk gevaar' die de keurende en certificerende partijen de mogelijkheid geeft van de regels af te wijken als dat geen gevaar oplevert.

Vraag 7. Hoe worden de nieuwe regels ingevoerd? Komt er een ruime overgangstermijn? En bijvoorbeeld een speciale positie voor bestaande schepen die niet aan nieuwe eisen kunnen voldoen, maar die ook nu al 'zonder klaarblijkelijk gevaar' en dus veilig rondvaren?
Antwoord 7: Voor schepen die al staan geregistreerd, zoals bijvoorbeeld de schepen van eerder genoemde organisaties, zal een overgangstermijn gelden. Deze zal worden vastgesteld in overleg met de organisaties. Zij zijn daarvoor al aangeschreven. Voor nieuwe registraties geldt geen overgangstermijn en zullen de gestelde eisen aansluiten bij het gebruik van het schip.

De meeste schepen waar het hier om gaat zijn langer dan 20 meter. Omdat vaak ook op de Nederlandse binnenwateren gevaren wordt moeten deze schepen al voor eind 2018 voorzien zijn van een certificaat. Dit geldt ook voor schepen die als zeegaand pleziervaartuig zijn geregistreerd. Omdat Nederland tot op heden voor deze categorie schepen geen certificaat kent heeft ILenT bepaald dat ook deze schepen voor eind 2018 een Certificaat van Onderzoek (CvO of CBB) moeten hebben. Organisaties zijn daar momenteel druk mee of hebben al flink kosten moeten maken voor keuring, dokbeurt etc..
Organisaties hebben dus nu al kosten moeten maken om aan de regels te voldoen. Daar komen nu plotsklaps nieuwe regels bij.

Vraag 8. Is de minister bereid om zeegaande pleziervaartuigen met een CvO of ander vergelijkbaar certificaat niet opnieuw met nieuwe regels, certificaten of daarmee samenhangende kosten op te zadelen?
Antwoord 8: De wijziging geldt voor zeegaande schepen die niet gebruikt worden als pleziervaartuig.

Zoals eerder genoemd gaat het gerucht dat de minister vooral organisaties wil raken die zich bezig houden met zaken die internationaal gevoelig liggen. Zoals het oppikken van vluchtelingen of de abortusboot. Juist deze organisaties werken internationaal en kunnen dus snel onder andere vlag of desnoods met een particulier als eigenaar de nieuwe regels omzeilen. Veel andere ideële organisaties kunnen of willen dat niet. Scouting, reddingsmaatschappij, behoudsorganisaties hebben een duidelijke band met Nederland.

Vraag 9. Is de minister bereid om andere instrumenten in te zetten dan de verscherpte regels voor zeegaande pleziervaartuigen als blijkt dat er te veel onbedoelde effecten aan de aangekondigde regels zitten?
Antwoord 9: Op dit moment worden geen onbedoelde effecten voorzien. Mochten die toch optreden, dan zal het ministerie kijken hoe die kunnen worden opgelost. Scouting en vergelijkbare organisaties worden niet getroffen.

Deze regering en velen voor haar vinden vermindering van regeldruk voor burgers en bedrijfsleven belangrijk. Een verscherping van de regels voor het registreren van zeegaande pleziervaartuigen levert juist veel extra regeldruk op voor de vrijwilligers die actief zijn in de diverse ideële organisatie en leiden ook direct tot hogere lasten voor deze organisaties. Zeker de kosten voor aanpassingen aan schepen en certificering zullen hoog oplopen.

Vraag 10. Wat wil de minister doen om de regeldruk voor ideële organisaties die eigenaar zijn van zeeschepen te verminderen en is zij bereid organisaties voor stijgende kosten te compenseren?
Antwoord 10: Het gaat in veel gevallen om voormalige koopvaardij- en vissersschepen, die destijds ook zo waren gecertificeerd. In dat geval moeten ze een passende certificering krijgen, ten behoeve van een veilig gebruik. De daarmee gepaard gaande kosten komen ten laste van bedoelde organisaties.

Naschrift van de redactie:
(*) Ideële organisatie met een als pleziervaartuig geregistreerd zeeschip die geen schrijven van de minister hebben ontvangen mogen er vanuit gaan dat zij niet het 'doelwit' zijn van het nieuwe beleid. Voor de zekerheid kunnen wij hen aanraden om een brief aan de minister te schrijven en daarin voor hun specifieke situatie uitsluitsel te vragen.

(**) Search and Rescue (SAR) staat voor de (gecoördineerde) hulpverlening aan schepen en opvarenden die in nood zijn. Op de Middellandse zee zijn enkele ideële organisaties actief die vluchtelingen oppikken van de wankele vaartuigjes waarmee deze de oversteek naar Europa proberen te maken. Deze organisaties stellen dat hun missies ook Search en Rescue operaties zijn. Volgens een overzicht van Elsevier varen 4 van de 9 bekende schepen onder Nederlandse vlag, maar zijn het vooral Duitse organisatie die deze schepen inzetten. Onbekend is of deze schepen als pleziervaartuig staan geregistreerd en of de eigenaren wel ideële organisaties zijn.
Wij gaan er vanuit dat de minister deze organisaties op het oog heeft en bijvoorbeeld niet de Nederlandse reddingsmaatschappij KNRM.

(***) Definitie pleziervaartuig in de Schepenwet: "pleziervaartuigen, welke uitsluitend als zodanig worden gebezigd, voorzover zij geen passagiers tegen vergoeding vervoeren;"
Op de site van ILenT staat: "Definitie pleziervaartuigen; pleziervaartuigen zijn schepen die uitsluitend als zodanig worden gebruikt en geen passagiers tegen vergoeding vervoeren. Charterschepen zijn geen pleziervaartuigen. Dit is de definitie volgens de Schepenwet."
Geen echt duidelijke definitie. Feitelijk staat er "pleziervaartuig welke uitsluitend als pleziervaartuig wordt gebruikt". Maar wat 'gebruik als pleziervaartuig' dan is, is niet direct duidelijk. Is afzien in een wedstrijdboot te beschouwen als 'gebruik als pleziervaartuig'? En wat als de zeiler of roeier gestopt is met zijn werk en studie en met hulp van sponsoren zich 100% toelegt op kwalificatie voor de Olympische spelen? In het binnenvaartbesluit staat een iets duidelijker definitie: "pleziervaartuig: schip dat is bestemd of wordt gebruikt voor sportbeoefening of vrijetijdsbesteding;". En uit andere bepalingen is op te maken dat een pleziervaartuig zeker geen vaartuig is dat wordt gebruikt voor bedrijfmatig vervoer of andere bedrijfsmatige activiteiten.

Wij hebben ook nog enkele van de ideële organisaties waar het de minister om lijkt te gaan om een reactie gevraagd. Zodra wij die hebben leest u dat ook.

Onderhoud van een reddingsvest

Ook een reddingsvest heeft onderhoud nodig. Dat moment is nu voor u alles voor de winter opbergt. Op de site van Varen doe je samen handige tips …

Minister wil zeeschepen van ideële organisaties aanpakken

'Ineens was ie er'; de brief van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer. Hierin kondigt zij - deels per direct - een wijziging aan in de registratie en certificering van zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen. De minister gaat veiligheidseisen en eisen ten aanzien van de bemanning stellen aan zeeschepen van organisaties met ideële doelstellingen. Deze eisen gaan ook gelden voor vergelijkbare zeeschepen die als pleziervaartuig zijn geregistreerd.
Als regels zonder voorgaand overleg plotsklaps worden ingevoerd moet er iets aan de hand zijn. Maar wat is niet helemaal duidelijk.
Feit is dat er verschillende organisaties met een ideële doelstelling een (oud) zeeschip gebruiken om hun doelstelling te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan Greenpeace, Sea Shepherd, de 'abortusboot'
van Women on Waves, maar ook aan diverse Zeekadetkorpsen en Scoutinggroepen. Feit is ook dat de internationale regels (SOLAS) en daarmee ook de Nederlandse regels dergelijke schepen niet goed in een definitie kunnen 'vangen'. Met als resultaat dat ze formeel gezien vaak worden als pleziervaartuig. Consequentie van registratie als pleziervaartuig is dat aan deze schepen nauwelijks eisen ten aanzien van constructie, uitrusting en bemanning zijn te stellen. Een onwenselijke situatie vindt de minister.

Maar klopt dat wel? Op volle zee heeft de minister gelijk, maar een schip blijft nooit oneindig op volle zee. Op de Nederlandse binnenwateren moeten ook zeeschepen langer dan 20 meter voldoen aan de regels uit de Binnenvaartwet. Dat geldt voor elk zeeschip en zij moeten dat kunnen aantonen met een geldig certificaat. Omdat er geen specifiek certificaat bestaat voor zeegaande pleziervaartuigen (> 20 meter) heeft de Inspectie ILenT nog vorig jaar bepaald dat ook deze schepen vanaf eind 2018 een Certificaat van Onderzoek (CvO) of vergelijkbaar certificaat moeten hebben en de schipper moest altijd al het juiste vaarbewijs hebben.
Deze certificatieplicht komt voort uit Europese afspraken die in veel landen om ons heen al eerder zijn ingevoerd. Schepen die deze wateren onder Nederlandse vlag bevaren vallen daar dus wel degelijk onder eisen ten aanzien van constructie en veiligheid. Hetgeen ze alleen kunnen aantonen met de juiste papieren en dus door een geldig certificaat te tonen. Op volle zee gelden deze regels niet, maar in diverse landen gelden deze binnenvaartregels echter wel degelijk ook in bepaalde aangewezen kustwateren, zoals de Solent in Engeland.

Dus op volle zee valt een zeegaand pleziervaartuig inderdaad alleen onder de SOLAS regels, maar zodra ergens kustwateren worden aangelopen is de kans groot dat men daarbij ook aan de eisen voor het CvO moet voldoen. In veel van die landen moet de schipper ook al een vaarbewijs (ICC) hebben. Vaak ook in de kustwateren (ICC Coastal Waters). Naar mijn mening stelt de Nederlandse overheid ook nu al eisen aan zeegaande pleziervaartuigen onder Nederlandse vlag.

Ook bestrijdt ik het beeld dat al die zeegaande pleziervaartuigen van ideële organisatie maar aan geen enkele eis voldoen. Op de schepen van bijvoorbeeld Greenpeace en Sea Shepherd varen vrijwilligers met officiële diploma's. Hun schepen zijn soms zelfs nieuw gebouwd en voldoen aan de meest strenge eisen. Zeekadetkorpsen, enkele Scoutingroepen en bijvoorbeeld behoudsorganisaties hebben veel geïnvesteerd om aan de eisen voor het CvO te voldoen. Maar bijvoorbeeld ook de schepen van de KNRM of de Eendracht zijn eigendom van een ideële organisatie. Ik denk dat niemand zal betwisten dat deze schepen niet veilig zouden zijn. Op al die schepen varen ook altijd mensen mee die de juist vaarbevoegdheden hebben. Er zullen uiteraard vast wel zeegaande plezierschepen rond varen die niet aan alle eisen voldoen, maar dat lijkt mij eerder zaak van handhaving dan een gebrek aan regels.

Naar mijn mening is er dus eigenlijk geen probleem en al helemaal niet een groot probleem dat dringende maatregels vraagt. De minister komt toch met extra regels en als niet aan die regels wordt voldaan kan zij de zeebrief (bewijs van registratie) intrekken en wordt het schip feitelijk stateloos. Ongeveer alsof een paspoort van iemand wordt ingetrokken als je de school niet hebt afgemaakt. De aankondiging van de minister leidt dan ook bij de organisaties die deze schepen bezitten tot onrust. Wat worden deze eisen? Kan een varend monument wel aan die eisen voldoen. Gelden die eisen nu straks wel of niet voor ons? Hoe moet een organisatie die draait op vrijwilligers voldoen aan bemanningseisen en wat worden die dan? En hoe dat allemaal te betalen? En wat betekent dit voor de investeringen die in het behalen van het CvO zijn gedaan?

Tegelijk gaat het gerucht dat de regering vooral in de maag zit met schepen van internationale organisaties die soms op het scherpst van de snede opereren. Zoals Women on waves (abortusboot), genoemde milieu- en natuuractivisten en bijvoorbeeld diverse organisaties die met schepen op de Middellandse zee vluchtelingen oppikken. Het gaat daarbij zonder uitzondering om internationale organisaties die zonder probleem een schip omvlaggen als dat zo uitkomt en ondertussen zitten de Nederlandse organisaties die een varend monument voor het nageslacht willen bewaren of die jongeren helpen opleiden voor een varend beroep straks met de gebakken peren.

Kortom in mijn ogen is onduidelijk welk probleem de minister met dit daadkrachtig optreden wil oplossen en of de gekozen route wel de meest effectieve is. Wij hebben de minister om een toelichting gevraagd met een groot aantal inhoudelijke vragen. Eveneens hebben wij enkele ideële organisaties om hun mening gevraagd. Zodra wij antwoord hebben leest u dat ook in de Vaarwijzer Nieuwsbrief.

Prinsjesdag 2018

Zoals beloofd gaan we deze week uitgebreider in op wat Prinsjesdag voor de watersport betekent.

Waarschijnlijk dat wij met zijn allen nog het meeste zullen merken van de verhoging van het lage BTW tarief van 6% naar 9%. Niet alleen wordt ons eten duurder, maar bijvoorbeeld ook watersportboeken en andere watersportuitgaven. Sommige vaarkaarten zijn als boek aangemerkt en vallen ook onder het lage BTW tarief. Wilt u een bepaald boek al langer bestellen of is een kaart of almanak voor komend seizoen al leverbaar (bijv. de Reeds Nautical Almanac) dan is het slim om deze voor het einde van het haar te bestellen. Het is overigens aan de uitgevers hoe zij de BTW verhoging in de prijzen verwerken. Het hoeft niet altijd te leiden tot een volledige prijsverhoging, maar gaat dan dus ten koste van de marge van de uitgever. Gemiddeld is het bedrag dat u op jaarbasis aan watersportboeken besteedt niet zo hoog, zodat het effect van de BTW verhoging beperkt zal blijven.

Het gaat goed met de economie en de regering investeert fors. Onder andere ook in de natte infrastructuur waar de watersport natuurlijk ook baat heeft. Al was het maar om dat ook projecten steeds vaker samengaan met natuurcompensatie en herinrichting van gebieden waarbij recreatie nadrukkelijk wordt meegenomen. Wilt u meer weten dan is het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) de moeite waard om eens te bekijken.

Als het goed is gaat bijna iedereen er komend jaar netto op vooruit. De koopkracht neemt dus toe en dat betekent dat u in dus meer geld heeft om aan uw favoriete hobby te besteden. Ook het aantal banen groeit, zodat een grotere groep mensen meer te besteden heeft voor recreatie.

Feestelijke opening Monstersche sluis

Het gebeurt niet zo vaak dat een oude reeds lange tijd gesloten sluis weer opengesteld wordt. Maassluis dankt haar naam aan een sluis, maar die sluis was al sinds de jaren '70 niet meer in gebruik. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers en fondsen is het gelukt om de Monstersche sluis te restaureren en weer open te stellen voor de pleziervaart. De sluis en de achterliggende bruggen worden tijdens het vaarseizoen bedient door vrijwilligers die daarvoor speciaal zijn opgeleid.


aanbiedingen activiteiten adn adnr Adriatische zee agentschap telecom ais almanak ankeren anwb app's apparatuur Atlantische oceaan automatic identification system autonoom varen avontuur baz bedieningstijden beginners belangenbehartiging belastingen Belgie bemanning beperkt groot vaarbewijs beroepsvaart betonning bijzonder binnenvaart binnenvaartexamens binnenvaartnieuws binnenwater boeken boordboeken boot delen boot kopen boot verkopen boothuur bootverhuur boten te koop bpr buitenboordmotor buitenland caledonia cartografie cbr certificaten cevni communicatie cruises cursus cvo cwo deeleigendom discussie doe-het-zelf drenthe Duitsland duurzaamheid ecdis economie ehbo elektriciteit elektrisch varen enc engeland erfgoed Europa evenementen examen financieel Frankrijk friesland gadgets geschenk getijden gevaarlijke stoffen gmdss goede doelen golfsurfing gps griekenland groningen groot motorschip groot pleziervaartbewijs groot vaarbewijs grote pleziervaart handhaving historie hiswa hydrografie ICC IJsselmeer inland-ECDIS innovatie internationaal vaarbewijs internet Italie jachtbouw jachthavens jachtmakelaar jachtontwerp jeugdboeken jeugdzeilen kaartinstrumenten kaartpassen kado kajuitjachtzeilen keuring kielbootzeilen kinderen aan boord kiteboard kitesurfing klassieke schepen klein vaarbewijs klussen knrm kombuis kroatie kustnavigatie leren lesmateriaal ligplaatsen magazines manoeuvreren marcom marifonie marifoon marine markermeer marktontwikkelingen marrekrite medisch meteorologie middellandse zee milieu moezel motorbootvaren motorboten museum natuur nautische publicaties navigatie navigator nederland nie nieuwe schepen noordzee noorwegen oceaan olympische spelen onbemand varen onderhoud oosterschelde Oostzee opmerkelijk overheid pilot plannen plastic soup platbodem plezierbootbelasting politiek productnieuws promanent provincie radar recycling reddingsbrigade reddingsmiddelen regelgeving reisvoorbereiding reizen rijkswaterstaat rijnpatent rijnvaart river information system rivieren rpr RYA satnav scandinavie scheepsbouw scheepsonderhoud scheepvaart scheepvaartboeken scheepvaartnieuws schiemannen schoonmaken sectornieuws sloepvaren sluizen snelle motorboot software spanje spiegel der zeilvaart src sre srw staande mastroute stremmingen stuurbrevet SUP superjachten surfing surfschool techniek tips TKN toekomst toerzeilen topsport trends tuigage tweedehands uitrusting vaaratlas vaarbelasting vaarbewijs vaardocumenten vaargegevens vaargids vaarinformatie vaarkaart vaaropleiding vaarpraktijk vaarregels vaarreglementen vaarroutes vaarschool vaartax vaartberichten vaartocht vaartuigregistratie vaarvakantie vaarwater vaarweg vaarwijzer vaarwinkel vamex varendoejesamen veiligheid verhuur verkeersbegeleiding vhf waddenzee wadvaren wateratlas waterkaart waterkampioen waterland waterrecreatie watersport watersportbeurzen watersportbladen watersportboeken watersportnieuws watersportopleiding watersportvakantie watersportverbond wedstrijden weer wereldomzeiling Westerschelde wetenswaardig wetgeving windsurfing winterberging winterklaarmaken winterstalling zeekaarten zeeland zeemanschap zeevaart zeevaartschool zeezeilen zeilbewijs zeilen zeilheld zeilles zeilschepen zeilschool zeiltrim

Google banner

NIEUWSBRIEF

E-mail adres:

 

Blijf op de hoogte; abonneer u op de gratis nieuwsbrief

Blogarchief

Google side

Vaarwijzer weblog

Vaarwijzer™ is een website met infomatie voor watersport en scheepvaart. Informatie die u helpt om beter voorbereid het water op te gaan. In de Vaarwijzer Weblog vindt u actuele berichten en het archief van alle berichten die eerder in de Vaarwijzer Nieuwsbrief zijn verschenen.